משרד רואי חשבון רואה חשבון

דמי מחלה - המשך
גירסת word להדפסה

6. עובד המסוגל לבצע עבודתו באופן חלקי לא יהיה זכאי לדמי מחלה אם הוצעה לו על ידי מעבידו עבודה מסוג העבודות שבהן עסק בשלוש שנים טרם מחלתו, או עבודה אחרת התואמת את הכשרתו המקצועית וכושרו הגופני, ועל עבודה זו אין מגבלות רפואיות כל זאת בתנאי שהיה משתכר בעבודה המוצעת סכום שאינו פחות מזה שהשתכר טרם מחלתו.

7. מותר לבטח עובדים לתשלום דמי מחלה בקופת גמל בקופה שבה מבוטחים מרבית העובדים באותו ענף מכח הסכם קיבוצי בהסכמת רוב העובדים באותו מקום עבודה וכל זאת בתנאי שזכויות ביטוח אינן נופלות מהזכויות שבחוק.

8. א. עובד שעבד בשכר בעת מחלתו אינו זכאי לדמי מחלה; ואם שולמו ניתן לתבעם מן העובד או לנכותם מכל סכום המגיע לו.
ב. עובד הזכאי לתשלום מכח חיקוק בעד אי כושר לעבודה מטעמי בריאות (כגון דמי פגיעה מן המוסד לביטוח לאומי) אינו זכאי לדמי מחלה.

9. דין דמי מחלה כדין שכר עבודה לכל דבר, כך שיש לנכות מהם מס, ולשלם בגינם תשלומי חובה (ביטוח לאומי ומס הכנסה).
המועד לתשלום דמי המחלה הוא המועד שבו משתלם בדרך כלל השכר, בתנאי שתעודת המחלה הומצאה למעביד שבעה ימים לפחות לפני מועד התשלום, הומצאה התעודה לאחר אותו מועד – ישולמו דמי המחלה במועד התשלום הבא.

10. העדרויות שבאות במנין ימי מחלה:
1. מחלת ילד
עובד זכאי לזקוף עד 8 ימים בשנה של היעדרות בגין מחלת ילד (ילד – שלא מלאו לו 16 שנה), על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, העובד זכאי לעשות כן אם בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו בשל מחלת הילד. עובד שעימו ילד שלא מלאו לו 16 שנים והילד נמצא בהחזקתן הבלעדית, או שהעובד הורה יחיד, זכאי לזקוף בשל מחלת ילדיו על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו 12 ימי היעדרות בשנה.

2. מחלת הורה עובד זכאי להעדר עד 6 ימים בשנה בגין מחלת הורה שלו או בן זוגו, אשר מלאו לו 65 שנה. היעדרות זו תיחשב במנין ימי המחלה של העובד, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.

11. היעדרויות שאינן באות במנין ימי המחלה:
1. תאונת עבודה – ימי היעדרות בשל אי כושר בעקבות תאונת עבודה אינם נחשבים לימי מחלה ואינם באים במנין ימי מחלה.
2. תאונת דרכים – הפיצויים בגין תאונת דרכים לרבות הפיצויים בח-ן הפסד ימי עבודה, משתלמים מאת ביטוח החובה ורכב. ימי היעדרות אינם נמנים בימי המחלה של העובד.
3. חופשת לידה.
4. שמירת היריון - היעדרות עקב שמירת היריון אינה מזכה בימי מחלה מהמעביד, אלא בקצרה מהביטוח הלאומי בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי.

נשמח לעמוד לרשותכם להבהרת האמור לעיל ככל שנדרש.

בכבוד רב,

עמוס כץ ושות'
רואי חשבון

לתחילת החוזר - דמי מחלה

שרותי המשרד
התמחויות
חוזרים מקצועיים
טפסים
חברות בנות
קישורים
פורום רואי חשבון
English
צור קשר