משרד רואי חשבון רואה חשבון

הנידון : מידע לעניין העסקה נכונה של בני נוער
גירסת word להדפסה

לקראת הקיץ מצאנו לנכון להביא לידיעת לקוחות המשרד מידע בדבר העסקה נכונה של בני נוער, בני נוער רבים מנצלים את זמן חופשת הקיץ לעבודה, ומעסיקים רבים בוחרים להעסיק בני נוער, שעשויים להיות עובדים חרוצים המוכנים לעבוד בשעות שונות ומגוונות. מעבר להיבט הכלכלי שיש בעבודה כאמור, עורכים בני הנוער היכרות עם ערך העבודה , ומפתחים הרגלי עבודה וכישורים חברתיים בסביבת העבודה.
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רואה חשיבות רבה בשמירה קפדנית של זכויות בני הנוער בעבודה, הן מבחינת הדין, והן להבטחת הערך החינוכי שבעבודה. ועורך ביקורות רבות אצל המעסיקים לבדיקה האם העובדים מקבלים את כל זכויותיהם.
להלן סקירה קצרה ותמציתית של עיקרי הכללים לענין העסקה נכונה של בני נוער. הקפדה על הכללים מחויבת במסגרת שמירת החוק.


1. גיל העסקה
במהלך חופשת הקיץ אסור להעסיק נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו. במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה. בעבודות מסוכנות מסויימות, אין להעסיק נערים גם אם מלאו להם 15 שנה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה.
לגבי העסקת נערים בהופעה ובפרסומת ישנם כללים מיוחדים, ובענין זה דורשת העסקת נער מתחת לגיל 15 קבלת היתר מיוחד ממשרד התמ"ת, וחלים כללים מיוחדים לענין תנאי העסקה ושעות ההעסקה.

2. פנקס עבודה
החוק מטיל על מעסיק בני נוער לדרוש מבני הנוער להוציא פנקס עבודה, כתנאי להעסקתם. את הפנקס בני הנוער צריכים להוציא בלשכות שירות התעסוקה. עליהם להצטייד בתעודת זהות, אישור מרופא המשפחה ובשתי תמונות.
הוצאת הפנקס אינה כרוכה בתשלום. פנקס העבודה חייב להימצא במקום בו עובד הנער. אישור רפואי מרופא כללי מהווה תנאי להעסקתו של נער. בעבודות מסוימות יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי כתנאי להעסקתו של נער.

3. שעות עבודה
מותר להעסיק בני נוער לכל היותר 8 שעות ביום, ולא יותר מ – 40 שעות בשבוע בסך הכל. צעירים בני 16 ומעלה, מותר להעסיקם עד 9 שעות ביום ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות. (כלל זה לא יחול על צעירים עובדים, אשר לגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים, בהסכמים קיבוציים, וכן על עובדים בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים (מפעלים אשר אוצר המדינה משתתף באחזקתם). העסקה בשעות נוספות אסורה.
אין להעסיק בני נוער במנוחה השבועית. איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקת בני נוער במנוחה השבועית.

4. הפסקות
לאחר שש שעות עבודה חובה לתת לבני הנוער העובדים הפסקה של 45 דקות למנוחה ולסעודה, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה היא בדרך כלל על חשבון בני הנוער. חשוב לסכם מראש עם בני הנוער את ענין ההפסקה כדי למנוע מחלוקת.

5. עבודת לילה
החוק קובע כי בין השעות 20.00 בערב ל-08.00 בבוקר אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל- 16. בין השעות 22.00 בערב ל- 06.00 בבוקר, אין להעסיק בני נוער שגילם הוא 16 עד 18, אלא לפי היתר בהתקיים נסיבות מיוחדות, וגם זאת לא יאוחר מהשעה 23.00. (בבקשות לקבלת היתרים לעבודת לילה יש לפנות לגב' יפה רביב, מהיחידה לפיקוח על העבודה במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה. לפרטים: 02-6662808 רח' בנק ישראל 5, ירושלים. פקס: 02-6662973)

6. רישום שעות העבודה
חובה על מעביד לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכני או אלקטרוני (שעון) יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימה של הנער והמעביד. מומלץ לעודד את בני הנוער לערוך רישום של הימים והשעות בהם הם עובדים, בנפרד, אצלם.
המשך החוזר בדבר העסקה נכונה של בני נוער - חלק ב
העסקת בני נוער - חלק ג

שרותי המשרד
התמחויות
חוזרים מקצועיים
טפסים
חברות בנות
קישורים
פורום רואי חשבון
English
צור קשר