משרד רואי חשבון רואה חשבון

הנידון : העסקת קרובי משפחה בעסק
גירסת word להדפסה

העסקת קרובי משפחה בעסק מעוררת מספר שאלות הן מהיבטי המוסד לביטוח לאומי, הן מהיבטי מס הכנסה והן מהיבטי דיני עבודה – חוק עבודת הנוער תשי"ג- 1953. להלן ניתוח סוגיה זו על היבטיה השונים.

היבטי ביטוח לאומי
להלן עמדת המוסד לביטוח לאומי בקשר להעסקת קרובי משפחה בעסק :
סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, מתיר, כחריג, הכרה במעמדו של בן משפחה, כעובד שכיר של קרובו גם אם לא מתקיימים ביניהם יחסי עובד ומעביד. משמעות האמור בסעיף זה, שלגבי קרוב משפחה כאמור יחולו התנאים המפורטים להלן :
1. העסקת בן משפחה
א. בן המשפחה עובד במפעל, כאשר מפעל יכול להיות כל יחידה כלכלית העוסקת בייצור, מסחר, הפקה, מחקר, מתן שירותים וכו'.
ב. עבודתו במפעל נעשית באופן סדיר בימים קבועים, בשעות עבודה קבועות, או על פי תוכנית עבודה שנקבעת מראש.
ג. בן משפחה עובד בעבודה שאלמלא עשה אותה הוא, היא היתה נעשית בידי עובד אחר, כלומר ישנה חיוניות בהעסקתו ואלמלא הוא עשה את העבודה היה הכרח להעסיק אדם אחר במקומו.
בן משפחה – מוגדר כאחד ההורים, ילד, אח או אחות.
באם לא מתקיימים התנאים המפורטים לעיל תיחשב עבודת בן המשפחה כעזרה בין קרובים בלבד. שאינה יוצרת מערכת של זכויות וחובות על פי החוק. אלא אם כן מתקיימים יחסי עובד ומעביד (ראה סעיף 2 להלן).

2. העסקת בן/בת זוג
במקרים כאלה חייב להתקיים המבחן של יחסי עובד ומעביד על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה :
1. קיימת התקשרות חוזית בין בני הזוג.
2. קיימת מסגרת קבועה של שעות עבודה.
3. קיים פיקוח על העבודה ובן או בת הזוג כפוף/ה למרותו של המעסיק.
4. בן או בת הזוג הוא/היא חלק מהמערך הארגוני של המפעל ואינו/אינה מהווה גורם לו.
5. בן או בת הזוג משתמש/ת בעבודתו/ה באמצעי היצור של המפעל.
6. בן או בת הזוג מקבל/ת שכר ריאלי בתוספת התנאים הסוציאליים כגון: חופשה, הבראה, תוספת יוקר.
המוסד לביטוח לאומי בוחן את מעמדו של האדם לפי נתוני העסקה עובדתיים.
במקרים בהם קיים ספק לגבי העסקת "בן משפחה" כמוגדר בסעיף 1 לעיל,
נבחן מעמדו של בן המשפחה על פי קיומם של יחסי עובד ומעביד כמפורט לגבי בן/בת זוג, ובהסתמך על הלכות משפטיות.
כאשר בני זוג עובדים יחדיו בעסק אחד ולא מתקיימים ביניהם יחסי עובד ומעביד ישנה אפשרות לבטחם כעובדים עצמאיים השותפים באותו עסק.
הכלל החל על העסקת קרוב משפחה על פי סעיף 1 לחוק אינו מתקיים לגבי בן/ בת זוג.
בעניין זה רצוי לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי להתייעצות.


המשך- ההיבטי מס הכנסה ודיני עבודה


© כל הזכויות שמורות לעמוס כץ ושות, משרד רואה חשבון.
שרותי המשרד
התמחויות
חוזרים מקצועיים
טפסים
חברות בנות
קישורים
פורום רואי חשבון
English
צור קשר