משרד רואי חשבון רואה חשבון

הנידון : חוקי עבודה ומידע למעסיקות עוזרות בית ומטפלות בית
גירסת word להדפסה

מתוך היענות לפניות הרבות של לקוחותינו בקשר לחוקי עבודה המתייחסים לעוזרות ומטפלות, אנו מגישים לכם נתונים עיקריים הנוגעים לזכויותיהן של העובדות שבנדון מצד מעסיקיהן.

הוצאות נסיעה
הוצאות נסיעה לעבודה וממנה יכוסו במלואם ע"י המעסיקה לפי המחיר הקבוע בתחבורה הציבורית.

ביטוח לאומי
עפ"י חוק הביטוח הלאומי ( נוסח משולב ) תשכ"ח 1968 מוטלת על המעסיקה החובה לדווח למוסד לביטוח לאומי על העסקת העובדת תוך שבועיים ממועד העסקתה בצירוף פרטיה המלאים ולשלם למוסד את דמי הביטוח בהתאם לחוק,וחלק מהתשלום לביטוח לאומי ניתן לנכות משכר העובדת. פרטים בכל הנוגע לנושא זה והפרוצדורה - ניתן לקבל במשרדי המוסד לביטוח לאומי ו/או באמצעות משרדינו.

חופשה שנתית
חוק חופשה שנתית תשי"א- 1951 קובע כי כל עובדת זכאית לחופשה שנתית על חשבון המעסיק בשיעורים כדלקמן :                                              זכאות בימי עבודה בפועל
6 ימי עבודה בשבוע 7 ימי עבודה בשבוע
א. בעד כל אחת מ- 4 השנים הראשונות 1210
ב. בעד השנה החמישית 1412
ג. בעד השנה השישית 1614
בעד השנה השביעית 1815
מן השנה השמינית ואילך יום נוסף
לכל שנת עבודה עד לחופשה של
1420

עובדת חלקית שאינה מועסקת ברציפות יום - יום זכאית לימי חופשה במספר יחסי לימי עבודתה.

הבראה
החל מנובמבר 1983 מקבלים כל העובדים במשק הבראה בהתאם לצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש. הוראות אלה חלות על כל המעבידים והעובדים במשק.

שעורי הבראה עבור משרה מלאה הם:
בעד שנה ראשונה 5 ימים
בעד השנה השניה והשלישית 6 ימים
בעד השנה הרביעית עד השנה העשירית לעבודה 7 ימים
בעד השנה האחת עשרה עד השנה החמש עשרה 8 ימים
בעד השנה השש עשרה עד השנה התשע עשרה 9 ימים
בעד השנה העשרים ואילך 10 ימים

דמי הבראה לעובד/ת בעבודה חלקית יחושבו לפי תעריף ההבראה במגזר הפרטי לשעה כפול מספר שעות העבודה במשך השבוע לשנה.

המשך זכויות עוזרות בית ועובדות בית


© כל הזכויות שמורות לעמוס כץ ושות, משרד רואה חשבון.
שרותי המשרד
התמחויות
חוזרים מקצועיים
טפסים
חברות בנות
קישורים
פורום רואי חשבון
English
צור קשר