תקציר אמנת המס: ישראל – אוסטריה

אמנה למניעת כפל מס היא הסכם בין שתי מדינות, אשר במסגרתו קובעות השתיים את כללי המיסוי וחלוקת המס שיחולו על הכנסות ועל נכסים ביחס לנישומים שיש להם זיקה לשתי המדינות. מטרת האמנה היא למנוע תשלום מס כפול של תושבי אחת המדינות על אותה הכנסה.

להלן תקציר שיעורי המס על ההכנסות כפי שנקבע באמנה בין ישראל לאוסטריה:

מקרקעין

זכות מיסוי ראשונית, ניתנת למדינה שבה נמצא המקרקעין. לאחר מכן המדינה האחרת יכולה לחייב את תושב המס שלה, תוך מתך זיכוי ממס בגין המס שנגבה במדינת המקור (המדינה בה מצוי המקרקעין). הגדרה של מקרקעין כוללת הן הכנסה משימוש והשכרה והן רווח ממכירת המקרקעין.

רווחי עסקים

רווחי עסקים של תושב אחת המדינות יחויבו במס רק במדינת התושבות של התושב, ואולם, אם לתושב, מוסד קבע במדינה האחרת ניתן יהיה לחייב את הרווחים במס באותה מדינה, החיוב כאמור יתבצע רק על אותו חלק מהרווחים שניתן ליחסו באופן סביר למוסד הקבע.

הובלה ימית ואווירית

רווחים מהפעלת ספינות וכלי טיס, יהיו חייבים במס רק במדינה שבה נמצא מקום הניהול של המיזם.

דיבידנד

בעת חלוקת דיבידנד, זכות מיסוי ראשונית ניתנת למדינת התושבות של החברה המשלמת את הדיבידנד ולפי דיני המס באותה מדינה.

שיעור המס שיוטל לא יעלה על 25%.

במקרה שמושבן של שתי החברות (המשלמת והמקבלת) נמצא באותה המדינה, והחברה במקבלת מחזיקה לפחות 25% בחברה המשלמת, הדיבידנדים המשולמים יוצאו מכלל בסיס המס במדינה האחרת.

ריבית

הכנסות ריבית ימוסו תחילה במדינת המקור, קרי במדינה ממנה משולמת הריבית, בהתאם להוראות הדין הפנימי. ואולם המס שיוטל לא יעלה על 15% מהסכום ברוטו של הריבית ולמדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.

תמלוגים

בעת תשלום של תמלוגים מתושב של מדינה אחת לתושב של מדינה אחרת, זכות המיסוי ניתנת למדינת התושבות של משלם התמלוגים בלבד.

רווח הון

• רווחי הון הנובעים ממכירת נכסים יהיו חייבים במס רק במדינת התושבות של המוכר.
• מכירה או העברת נכסים המצויים במוסד קבע במדינה מתקשרת – זכות המיסוי הראשונה תינתן לאותה מדינה שבה מצוי מוסד הקבע.
• רווחי הון ממכירת מניות בחברה שאינה נסחרת, ימוסו במדינת תושבות החברה עד לשיעור של 15% בלבד.

משכורת

זכות המיסוי על שכר עבודה או משכורת תינתן למדינה בה הופקה ההכנסה, כלומר למדינה שבה בוצעה העבודה בפועל.
הגם שכך, בהתקיימות כל הסעיפים הבאים – הכנסה ממשכורת תהא חייבת במס רק במדינת התושבות:
1. העובד שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בכל שנת המס.
2. התשלום שולם על ידי או בשם מעביד שאינו תושב המדינה האחרת; וכן
3. משלם המשכורת אינו מוסד קבע שיש למעביד במדינה האחרת.

מניעת מיסי כפל

ישראל – תושב ישראל שהפיק הכנסה חייבת במס באיטליה, יותר לו בזיכוי בישראל המס הזר ששולם באיטליה. סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס שבו חבה ההכנסה הנ"ל בישראל.
אוסטריה – תושב אוסטריה שהפיק הכנסה חייבת במס בישראל, יותר לו בזיכוי באוסטריה זיכוי ממס על המס ששולם בישראל. סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס שבו חבה ההכנסה הנ"ל באוסטריה.

כללי

יצוין כי כל האמור לעיל מהווה תקציר בלבד, ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ מקצועי, פרטני וספציפי. להלן קישור לאמנת המס המלאה: אמנת המס ישראל – אוסטריה.

אם הנכם מנהלים פעילות עסקית באוסטריה או הנכם תושבי אוסטריה, אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ וסיוע ללא עלות וללא התחייבות בתחום המיסוי וצורת ההתאגדות המומלצת ביותר עבורכם.

לתיאום פגישת ייעוץ חינם וליצירת קשר