תקציר אמנת המס: ישראל – גרמניה

אמנה למניעת כפל מס היא הסכם בילטראלי, אשר במסגרתו קובעות שתי מדינות שהן צד להסכם את כללי המיסוי וחלוקת המס שיחולו על הכנסות ועל נכסים שיש להם זיקה לשתי המדינות.
  
ממשלת ישראל וממשלת גרמניה כרתו ביניהן אמנת מס בשנת 1962. בשנת 1977 הוכנס לאמנה פרוטוקול מתקן. האמנה הנוכחית למניעת כפל מס בין שתי הממשלות נחתמה בשנת 2014 ונכנסה לתוקף בתאריך 01/01/2017.

השינוי המרכזי שחל עם כניסתה לתוקף של האמנה החדשה נוגע להפחתה משמעותית בשיעורי ניכוי המס במקור.

להלן תקציר שיעורי המס על ההכנסות כפי שנקבע באמנה הנוכחית:

ריבית

ניכוי מס במקור על ריבית שנצמחה ממדינה אחת ושולמה לתושב המדינה האחרת לא יעלה על 5% מהסכום ברוטו של הריבית. כלומר הכנסות ריבית של תושב ישראל המתקבלות מגרמניה לא יחויבו בשיעור הגבוה מ-5%.
כמו כן, תשלומי ריבית מקרן פנסיה ובגין אגרות חוב סחירות – פטורים מניכוי מס לחלוטין.

דיבידנד

זכות המיסוי הראשונה ניתנת למדינה שבה יושבת החברה מחלקת הדיבידנד. באמנה נקבעו שיעורי מס מוטבים במקרים הבאים:
במידה ובעל הזכות לדיבידנד הינו חברה המחזיקה בלפחות 10% מהון החברה המשלמת את הדיבידנד – אזי שהמס שיוטל הינו 5% בלבד.
בכל המקרים האחרים ישולמו 10% מהסכום ברוטו של הדיבידנדים.

תמלוגים

לא יחול ניכוי מס במקור בגין תשלום תמלוגים, וניתן לחייבם במס רק במדינת התושבות של מקבל התמלוגים.

שכר עבודה

זכות המיסוי על שכר עבודה או משכורת תינתן למדינה בה הופקה ההכנסה, כלומר למדינה שבה בוצעה העבודה בפועל.

הגם שכך, בהתקיימות כל הסעיפים הבאים – הכנסה ממשכורת תהא חייבת במס רק במדינת התושבות של השכיר:
1. הנישום שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בכל בשנת המס.
2. התשלום שולם על ידי או בשם מעביד שאינו תושב המדינה האחרת; וכן
3. משלם הגמול אינו מוסד קבע שיש למעביד במדינה האחרת.

מקרקעין

הכנסה ממקרקעין תחויב במס ראשית במדינה שבה נמצאים המקרקעין, כאשר ניתן לחייבה במס לאחר מכן במדינה האחרת (אם היא מדינת התושבות)
האמנה מעניקה הגדרה רחבה למונח מקרקעין: אין מדובר רק במקרקעין עצמם, אלא גם בנכסים נלווים, כגון משק חי וציוד של משקים חקלאיים, זכות הנאה מפירות של נכסי מקרקעין ועוד.

רווחי הון

רווחים ממכירת מניות שיותר מ-50% מערכן נובעים במישרין או בעקיפין ממקרקעין הנמצאים במדינה מסוימת, ניתן למסות אותם באותה מדינה.

רווחים ממכירת נכסים שאינם מצוינים באופן מפורש באמנה (כגון מקרקעין, אוניות, כלי טיס, מיטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של אחת המדינות במדינה האחרת) יהיו חייבים במס רק במדינה שהמוכר הוא תושבה.

מניעת מיסי כפל

ישראל – לתושב ישראל שהפיק הכנסה חייבת במס בגרמניה יותר זיכוי בישראל על המס ששולם בגרמניה עד לגובה המס ששולם.

גרמניה – לתושב גרמניה שהפיק הכנסה חייבת במס בישראל יותר זיכוי בגרמניה על המס ששולם בישראל בהתאם לסעיפים המצויים באמנה.

 

יצוין כי כל האמור לעיל מהווה תקציר בלבד, ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ מקצועי פרטני וספציפי. להלן קישור לאמנת המס המלאה: אמנה למניעת מיסי כפל בין ישראל לגרמניה.

אם הנכם מנהלים פעילות עסקית בגרמניה או הנכם תושבי גרמניה, אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ וסיוע ללא עלות וללא התחייבות בתחום המיסוי וצורת ההתאגדות המומלצת ביותר עבורכם.

לתיאום פגישת ייעוץ חינם וליצירת קשר