תקציר אמנת המס: ישראל – דרום אפריקה

אמנה למניעת כפל מס היא הסכם בין שתי מדינות, אשר במסגרתו קובעות השתיים את כללי המיסוי וחלוקת המס שיחולו על הכנסות ועל נכסים ביחס לנישומים שיש להם זיקה לשתי המדינות. מטרת האמנה היא למנוע תשלום מס כפול של תושבי אחת המדינות על אותה הכנסה.

להלן תקציר שיעורי המס על ההכנסות כפי שנקבע באמנה בין ישראל לדרום אפריקה:

מקרקעין

זכות המיסוי הראשונית בעת הפקת הכנסה הנובעת מנכסי מקרקעין תינתן למדינה בה נמצאים המקרקעין. הגדרת הכנסה ממקרקעין באמנה רחבה וכוללת כל הנלווים למקרקעין לרבות משק חי, זכות שימוש בפירות מקרקעין.

רווחי עסקים

רווחי עסקים של תושב אחת המדינות יחויבו במס רק במדינת התושבות, ואולם, אם לתושב, מוסד קבע במדינה האחרת ניתן יהיה לחייב את הרווחים במס באותה מדינה, החיוב כאמור יתבצע רק על אותו חלק מהרווחים שניתן ליחסו באופן סביר למוסד הקבע.

הובלה ימית ואווירית

רווחים מהפעלת ספינות וכלי טיס, יהיו חייבים במס רק במדינה שבה נמצא מקום הניהול של המיזם.

דיבידנד

בעת חלוקת דיבידנד זכות מיסוי ראשונית ניתנת למדינה התושבות של החברה המשלמת את הדיבידנד, ולפי דיני המס באותה מדינה. אולם, שיעור המס שייגבה במדינת המקור לא יעלה על 25% מן הסכום ברוטו של הדיבידנד .

ריבית

בעת תשלום ריבית מתושב מדינה אחת לתושב מדינה אחרת, זכות המיסוי ראשונית היא למדינת התושבות של המשלם. עם זאת שיעור המס שייגבה על ידה לא יעלה על 25% ובלבד שבעל הזכות שביושר הינו תושב המדינה המקבלת את הריבית.

תמלוגים

תושב מדינה שהפיק תמלוגים במדינה האחרת, והוא חייב במס בגין תמלוגים אלו במדינת התושבות, יהא פטור ממס בגין אותם תמלוגים במדינת המקור (מדינת התושבות של משלם התמלוגים). אולם, אם התשלום הינו בגין תגמולים בעד סרט קולנוע או טלוויזיה, ניתן יהיה להטיל עליו מס במדינה שבה הופק הסרט, אך שיעור המס לא יעלה על 15%. למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.

רווח הון

• מכירה או העברת נכסים המצויים במוסד קבע במדינה מתקשרת – זכות המיסוי הראשונה תינתן לאותה מדינה שבה מצוי מוסד הקבע.
• רווחים מהעברת כלי שיט וכלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית, יהיו חייבים במס במדינה שבה נמצא מקום הניהול של המפעל.
• רווחים מהעברת יתר הנכסים, יהיו חייבים במס רק במדינת התושבות של המוכר.

שירותים אישיים של עצמאי

הכנסה שהתקבלה בתמורה לשירותים אישיים של עצמאי תחויב במס במדינת התושבות.

במידה וההכנסה אינה חייבת במס במדינת התושבות, או הועמד לרשות האדם בסיס קבע במדינה המתקשרת, ניתן יהיה לחייב במס במדינה האחרת את החלק שהופק באותה המדינה בלבד.

משכורת

זכות המיסוי על שכר עבודה או משכורת תינתן למדינה בה הופקה ההכנסה, כלומר למדינה שבה בוצעה העבודה בפועל.

הגם שכך, בהתקיימות כל הסעיפים הבאים – הכנסה ממשכורת תהא חייבת במס רק במדינת התושבות:
1. העובד שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בכל שנת המס.
2. התשלום שולם על ידי או בשם מעביד שאינו תושב המדינה האחרת; וכן
3. משלם המשכורת אינו מוסד קבע שיש למעביד במדינה האחרת.

מניעת מיסי כפל

ישראל – תושב ישראל שהפיק הכנסה חייבת במס בדרום אפריקה, יותר לו בזיכוי בישראל המס הזר ששילם בדרום אפריקה. סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס שבו חבה ההכנסה הנ"ל בישראל.
דרום אפריקה – תושב דרום אפריקה שהפיק הכנסה חייבת במס בישראל, יותר לו בזיכוי בדרום אפריקה זיכוי ממס על המס ששולם בישראל. סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס שבו חבה ההכנסה הנ"ל בדרום אפריקה.

כללי

יצוין כי כל האמור לעיל מהווה תקציר בלבד, ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ מקצועי, פרטני וספציפי. להלן קישור לאמנת המס המלאה: אמנת המס ישראל – דרום אפריקה.

אם הנכם מנהלים פעילות עסקית בדרום אפריקה או הנכם תושבי דרום אפריקה, אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ וסיוע ללא עלות וללא התחייבות בתחום המיסוי וצורת ההתאגדות המומלצת ביותר עבורכם.

לתיאום פגישת ייעוץ חינם וליצירת קשר