תקציר אמנת המס: ישראל – צרפת

ממשלת ישראל וממשלת צרפת כרתו ביניהן בשנת 1995 אמנה למניעת מיסי כפל והתחמקות ממס לגבי מיסים על ההכנסה ורווחי הון.

אמנה זו חלה הן על יחידים (אדם בשר ודם) והן על חברות, אשר הינם תושבים לצרכי מס של אחת המדינות, וקובעת את כללי חלוקת המס בין המדינות, תוך הבחנה בין "מדינת המושב" ל"מדינת המקור".

"מדינת המושב" – המדינה שבה הנישום נחשב לתושב מס. לגבי יחדים מדובר בעיקר במקום שבו מתנהל מרכז חייו של הנישום, ולגבי חברות מדובר במקום שבו התאגדו ו/או המקום ממנו הן נשלטות ומנוהלות, כפי שייקבע לפי הדין הפנימי בעזרת מבחנים שונים שנקבעו גם באמנת המס.

"מדינת המקור" – המדינה שבה הופקה או נצמחה ההכנסה.

להלן תקציר שיעורי המס על ההכנסות כפי שנקבע באמנה

דיבידנד

חברה המחלקת דיבידנד, יינתן זכות מיסוי ראשונית למדינת המקור, כלומר למדינה שהחברה המחלקת את הדיבידנד היא תושבת מס שלה, ולפי דיני אותה מדינת תושבות של החברה המחלקת.

שיעור המס שיחול במדינת המקור הוגבל ל- 15% בלבד.

יתרה מכך, במידה ומקבל הדיבידנד הינו חברה המחזיקה במישרין או בעקיפין 10% או יותר בהון מניות החברה, שיעור המס לא יעלה על 5%.

ריבית

הכנסות ריבית ימוסו תחילה במדינת המקור, קרי במדינה ממנה משולמת הריבית, בהתאם להוראות הדין הפנימי. ואולם המס שיוטל לא יעלה על 10% מהסכום ברוטו של הריבית ולמדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.

כמו-כן שיעור המס במדינת המקור על הכנסות ריבית מבנק הוגבל ל-5%.

יצוין כי במקרים מסוימים חל פטור מלא ממס בישראל לתושב צרפת על פיקדון בתאגיד בנקאי.

תמלוגים

תמלוגים שהפיק תושב מדינה ימוסו תחילה במדינת המקור, כלומר במדינה של משלם התמלוגים, וזכות מיסוי שיורית תינתן למדינת התושבות. המס שיוטל במדינת המקור לא יעלה על 10%.

במידה והתגמולים התקבלו בתמורה לשימוש בזכויות יוצרים, ההכנסה עשויה להיות פטורה מתשלום מס לחלוטין במדינת המקור.

מקרקעין

רווחים משבח מקרקעין ימוסו תחילה במדינה שבה נמצאים המקרקעין.

רווחי הון

רווחים ממכירת מניות המהוות חלק מהחזקה מהותית בחברה (10% לפחות), יהיו חייבים במס במדינת התושבות של החברה שמניותיה נמכרות, אך המס שיוטל לא יעלה על 18%.

יתר רווחי ההון (למעט נכסים שהאמנה מחריגה) יחויבו במס רק במדינת התושבות של המוכר.

יצוין כי לפי הדין הפנימי בישראל, מכירת מניות של חברה ישראלית על-ידי תושב צרפת הינה פטורה ממס במרבית המקרים.

שירותים אישיים של עצמאי

הכנסה שמפיק תושב מדינה משירותים מקצועיים או עסקים אישיים כעצמאי, תחויב במס במדינת התושבות, למעט נסיבות חריגות המפורטות באמנה.

שכר עבודה

הכנסת עבודה שהפיק עובד תחויב במס במדינת המקור, כלומר המדינה בה הופקה ההכנסה.

מניעת מיסי כפל

ישראל – תושב ישראל שהפיק הכנסה חייבת במס בצרפת, יותר זיכוי בישראל על המס ששולם בצרפת עד לגובה המס החייב על הכנסה זו בישראל.

צרפת – תושב צרפת שהפיק הכנסה חייבת במס בישראל, יותר זיכוי בצרפת על המס ששולם בישראל עד לגובה המס החייב על הכנסה זו בצרפת.

 

יצוין כי כל האמור לעיל מהווה תקציר בלבד, ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ מקצועי פרטני וספציפי. להלן קישור לאמנת המס המלאה: אמנה למניעת מיסי כפל בין ישראל לצרפת.

לתיאום פגישת ייעוץ חינם וליצירת קשר