משרד רואי חשבון רואה חשבון

הנידון : תיקון חוק הגנת השכר וחוק שעות עבודה ומנוחה
ינואר 2009. גירסת word להדפסה

ברצוננו לעדכנכם בדבר תיקון לחוק הגנת השכר ולחוק שעות עבודה ומנוחה אשר יכנסו לתוקף בפברואר 2009.

התיקון קובע הוראות חדשות ודרמטיות, בעיקר בשלושה נושאים:


(1) החובה לספק לכל עובד תלוש שכר, אשר כולל את כל זכויותיו (מדובר ברשימה מפורטת מאוד של נתונים, כפי שיפורט להלן) .

(2) החובה לתעד את ימי ושעות העבודה המדויקות של כל עובד, באופן שלראשונה, הנטל להוכיח את שעות העבודה יועבר אל המעביד.

(3) דרכי ניכוי מהשכר והעברתו ליעדו, וכן החמרה משמעותית של הענישה על מעסיקים ועל מנהלים, אשר יפרו איזה מהוראות החוק.


אנו מציעים לערוך סקירה של נוהלי העבודה ובפרט של אופן תשלום השכר בארגונכם על מנת לוודא את התאמתם להוראות החוק החדשות ובמידת הצורך להחליט על ביצוע התאמות נדרשות. כמובן נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ולסייע.

א. חוק הגנת השכר מסדיר את אופן תשלום השכר לעובדים, מועדי התשלום, חובת ניהול פנקס שכר ומסירת תלוש לעובד, ועוד. חידושו של התיקון לחוק הוא בכך שהוא מפרט את הפרטים אשר חייבים פנקס השכר ותלוש השכר לכלול, וכן קובע את המועד בו יש לעדכנם, הכל כמפורט להלן:

1. כל מעביד חייב לנהל פנקס שכר. "פנקס שכר" הוא פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדים ופרטי השכר ששולם להם.

2. כל מעביד חייב למסור לעובד תלוש שכר. "תלוש שכר" הינו רישום נתונים מתוך פנקס השכר, המפרט את פרטי השכר ששולם לעובד.

הבא - פרטים הדרושים בתלוש השכר
מידע נוסף בנוגע לתיקון לחוק - טבלא המרכזת את הוראות החוק

שרותי המשרד
התמחויות
חוזרים מקצועיים
טפסים
חברות בנות
קישורים
פורום רואי חשבון
English
צור קשר