תכנוני מס – ביטוח לאומי

התיישנות תשלום חוב דמי ביטוח והחזר יתרת זכות תוך 7 שנים

חוזר חדש ומפורט העוסק בכללי ההתיישנות בביטוח לאומי.

התיישנות גביית חובות בביטוח הלאומי – חוק הביטוח הלאומי – תיקון מס' 159

החוזר מפרט בדבר תיקון חוק הביטוח הלאומי בו נקבעה תקופת התיישנות של 7 שנים לגביית חובות על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

שינויים בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות

בחוזר זה מפורטים השינויים בכללי החבות בדמי הביטוח הלאומי ובדמי ביטוח הבריאות מיום 1.1.2008