כץ את כץ חברה לנאמנות (1989) בע”מ

לחברת כץ את כץ חברה לנאמנות (1989) בע”מ ניסיון עשיר וידע רב בכל תחומי ניהול הנכסים השונים בנאמנות. על צוות החברה נמנים משפטנים, רואי חשבון, יועצים פיננסיים, יועצים ארגוניים, כלכלנים וסוכני ביטוח. לחברה לנאמנות כתאגיד יתרונות על פני יחידים בכושרה לכבד הסכמי נאמנות אשר תוחלת חייהם ממושכת.

כץ את כץ חברה לנאמנות (1989) בע”מ מציעה את השירותים הבאים: 

השאלת חברות 

אם הלקוח מעוניין ששמו לא יופיע ולא ירשם כבעל נכס מסוים (מגרש, בית, מניות בחברה, כספים ועוד) תושאל לו חברה הנמצאת בשליטה מלאה של כץ את כץ חברה לנאמנות (1989) בע”מ. החברה המושאלת תרשום את הנכס על שמה, בנאמנות עבורו ותפעל בהתאם להנחיותיו באמצעות החברה לנאמנות. סוג זה של עסקות-ניהול נכסים והשאלת חברות-המתאים במיוחד לתושבי חוץ,המעוניינים מסיבות הנובעות מחוקי ארצות מושבם, ששמם לא יופיע בשום פנקס המתנהל על פי דין. למותר לציין, שסידור זה נעשה על פי חוקי מדינת ישראל ועל דעת הרשויות המוסמכות.

קניית נכסים, מכירתם וניהולם 

הניהול נכסי דלא-ניידי (מכירה או קנייה של דירה, בית, מגרש, או מבנה תעשייתי), מחייב ידע מקצועי וניסיון. בתחום זה מייצגת החברה לקוחות ישראליים ותושבי חוץ כמוכרים או כקונים של נכסי דלא-ניידי. אם ברצון הלקוח להשכיר את הנכס תוכל החברה לנאמנות לשרתו גם בכך, כולל איתור דיירים, חתימת חוזה שכירות, גביית דמי השכירות, השקעת הכספים, תשלום מיסים ותחזוקה מלאה של הנכס. במידת הצורך תעמיד החברה לרשות הלקוח שמאי מוסמך להערכת הנכס.

החזקת מניות בנאמנות 

החברה לנאמנות מחזיקה בנאמנות מניות במקרים הבאים: *מניות עבור בעלי מניות בחברות פרטיות המעוניינים להישאר בעילום שם. *מניות עובדים או בעלי עניין בחברות ציבוריות היוצאות בהנפקת מניות בבורסה שעל פי התשקיף אמורות להיות מוקפאות לתקופות מסוימות.

הסדרי רכוש – המשכיות בעסקים בבעלות משפחתית 

חברתנו מעסיקה מומחים להסדרי רכוש – טיפול בבעיות ההמשכיות בעסקים. עיסוקם כולל את הכרת המערכת העסקית – משפחתית על כל גווניה וגיבוש הצעה להסדרים אשר יאפשרו לבני המשפחה להמשיך ולחיות כמשפחה גם אם קורה ואחד מבני המשפחה הולך בדרך כל אדם וכן הסדרים לחלוקת הרכוש המשפחתי – עסקי בין ראש משפחה בעל העסק ובין בני המשפחה האחרים. הסדרי הרכוש מבוססים על נכונות בסיסית לחפש הסדר רכוש כזה שיאפשר את המשכיות העסק ואת ניהלו התקין תוך כדי שמירה על כבודם, רצונותיהם ושאיפותיהם של בני המשפחה, והתחשבות במבנה המשפחתי – עסקי הספציפי של אותה משפחה שלמענה נערך הסדר הרכוש. כך שומרים על המשכיות העסק כעסק חי, על שלמות המשפחה ועל שווי הרכוש העסקי והפרטי.

ביצוע צוואות וניהול עזבונות 

כדי שהשליטה בנכסי הלקוח תעבור, לאחר אריכות ימיו, בהתאם לרצונו ולתוכניותיו, עליו לערוך צוואה (ללא צוואה מתחלק הרכוש בהתאם להוראת החוק, שאינן בהכרח זהות תמיד לרצון המצווה). החברה מטפלת בביצוע צוואות וניהול עזבונות על פי מנוי של בית משפט. כמנהלת העזבון ומבצעת הצוואה, דואגת החברה לקיום הצוואה, לכינוס נכסי העזבון, לניהול חשבונות, לדיווח לבית המשפט, לתשלום מיסים שונים החלים על העזבון ובעיקר לכיבוד רצונו האחרון של המצווה בכל הנוגע לאפן חלוקתם של נכסי העזבון. הניסיון והאמצעים שברשות החברה מאפשרים מתן ייעוץ בעריכת צוואות גם במצבים משפחתיים מורכבים.

ניהול נכסים פיננסיים בנאמנות 

השקעת כספי הלקוח במגוון נכסים פיננסיים כגון- ניירות ערך, פיקדונות מובנים, מטבע חוץ, תכניות חסכון ועוד), על פי הוראותיו או על פי שיקול דעת החברה, הכול בהתאם לרצון הלקוח ובתיאום מלא איתו. החברה מנהלת נכסים פיננסיים גם עבור לקוחות המעוניינים להישאר אנונימיים, תוך שמירה על דיסקרטיות מוחלטת. הנכסים הפיננסיים מנוהלים על ידי מומחים מקצועיים המתאימים את הרכב ההשקעה למצב השוק באמצעות ניתוחים כלכליים במטרה להשיג רווחיות נאותה.

ניהול נכסים פיננסיים בנאמנות עבור תושבי-חוץ 

ניהול חשבונות בנאמנות עבור תושבי-חוץ המעוניינים באנונימיות. חשבונות אלה ינוהלו בארץ, על שם החברה לנאמנות או על שמו, לפי בחירת הלקוח. תושב החוץ קובע את טווח ההשקעה, בהתאם לאופי השקעתו ומטרותיו ויכול לממש את השקעתו בכל עת.

ניהול קרנות פרטיות והקדשים

החברה מטפלת בהקמת קרנות פרטיות ובהפעלתן לטובת חסויים, מבוגרים, עריריים, קטינים , נעדרים מהארץ ועוד. כמו כן מנהלת החברה קרנות לתשלום דמי מזונות במקרה של גירושין. ניהול קרן מחייב מינוי נאמן מנוסה, המוסמך לנהלה בהתאם לחוק.

ניהול קרנות ציבוריות והקדשים

בהקדשים ציבוריים מטפלת החברה, בין היתר, בהקמת ההקדש ובהשגת האישורים הדרושים מרשם ההקדשות, כולל: פטור ממס הכנסה, השקעת הכספים, חלוקת המלגות, דיווח למקדישים ולמוסדות השונים – הכל לפי הוראות שטר ההקדש. צוות מקצועי ומנוסה מייעץ ומסייע במימוש המקורות הכספיים השונים העומדים לרשות המוסדות.

תרומות ומתנות 

בתרומות למוסדות ציבוריים (בתי ספר, בתי חולים, אוניברסיטאות, מכוני מחקר ועוד), המחייבים מעקב ופיקוח על השימוש בכספי המתנה או התרומה, דואגת החברה להשקעות הכספים ומוודאת שהכספים אמנם מוקדשים למטרה שנקבעה.

נאמנויות לנכסי חייב בפשיטת רגל

החברה מטפלת באחזקת וניהול של נכסים של חייב שהוכרז כפושט רגל על מנת לחלק תמורתם בין הנושים שלו.