נושאים פעיליםנושאים פעילים  הצגת רשימה של חברי הפורוםרשימת משתמשים  חיפוש בפורוםחיפוש  עזרהעזרה
  הרשמההרשמה  התחברותהתחברות
פורום לימודי חשבונאות
 עמוס כץ ושות' : פורום לימודי חשבונאות
נושא

נושא: סיכומי מכינה- אחרון- הצגת הדו"חות הכספיים

שליחת תגובהשליחת נושא חדש
כותב
הודעה << נושא קודם | נושא הבא >>
אריאל כץ
מנהל ראשי
מנהל ראשי


הצטרף / הצטרפה: 05/01/08
משתמש: מנותק/ת
הודעות: 145
נשלח בתאריך: 31/08/09 בשעה 11:11 | IP רשוּם ציטוט אריאל כץ

מתוך סיכומי מכינה בחשבונאות באוניברסיטה העברית, חלק אחרון:

הצגת הדו"חות הכספיים (IAS 1)

א.     התקן הוא ישן ועל כן דרישותיו אינן רבות – מאפשר גמישות. הפרקטיקה בישראל בונה את הדו"חות הכספיים בדומה למה שהייתה רגילה בעבר, עם שינויים שנובעים מה- IFRS.

ב.     הדו"ח על המצב הכספי – נקרא מאזן עד ה-1.1.09. התקן דורש להבחין בין שוטף ללא שוטף. שוטף – השנה הקרובה למעט חברות בעלות מחזור תפעולי ארוך יותר (לדוגמא נדל"ן למגורים). המאזן יחולק לנכסים שוטפים\לא שוטפים והתחייבויות שוטפות\לא שוטפות. בארץ מקובל להציג נכסים שוטפים לפני לא שוטפים, בהתחייבויות שוטפות לפני לא שוטפות, ובסוף הון. באירופה, בעקבות הדוגמא של התקן, מוצגים קודם הלא שותפים ואז השוטפים, קודם ההון ואז ההתחייבויות. (ראה דוגמא בהמשך).

ג.     דו"ח על הרווח הכולל \ דו"ח רווח והפסד – התקן אומר שיש להציג את הרווח הכולל של החברה. ניתן לעשות זאת בשתי צורות – בדו"ח אחד שנקרא דו"ח על הרווח הכולל, או בשני דו"חות – רו"ה ודו"ח שני שיתחיל מהרו"ה ויציג את שאר סעיפי הרווח הכולל עד שנגיע לסה"כ הרווח הכולל.
מה שצריך להוסיף הן קרנות הון כמו הערכה מחדש של רכוש קבוע ומשערוך נ"יע זמינים למכירה. החלק של רו"ה בדו"ח יוצג באחת משתי שיטות הצגה:
1)     סיווג שיבוסס על מהות ההוצאות – נסווג את ההוצאות לסעיפים שונים בהתאם למהותם. למשל פחת, רכישת חומרים, הטבות לעובדים. רוב החברות לא בוחרות בשיטה זאת.
סעיפים: הכנסות, הכנסות אחרות, הוצ' פחת, שימוש בחומרים, הטבות לעובדים, רווח לפני מס וכו'.
2)     סיווג של ההוצאות שמבוסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות – שיטת עלות המכר. לדוגמא, אם יש הוצאות על עובדים בייצור (שכר), הם יוצגו ע"פ מאפיינם בעלות המכר. פחת של בנין ההנהלה יוצג בהוצאות הנהלה.


חברת XX דו"ח על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום 31.12.08

מכירות (1) XX
עלות מכר (2) XX
-----------------
רווח גולמי XXX

הכנסות אחרות (3) XX
הוצאות מו"פ (XX)
הוצאות מכירה ושיווק (4) (XX)
הוצאות הנהלה וכלליות (5) (XX)
הוצאות אחרות (6) (XX)
--------------------------
רווח תפעולי (רווח גולמי ועוד הכנסות אחרות פחות ההוצאות)

הכנסות מימון (7) XX
הוצאות מימון (8) (XX)
--------------------
רווח לפני מס

הכנסות \ הוצאות מס (XX)
-------------
רווח \ הפסד נקי XXX (המספר שיגיע לעודפים בדו"ח על השינויים בהון
                                                              העצמי)


ביאורים (המספור אמור להימשך מהמאזן):

1.     מכירות XX, החזרות מלקוחות XX, הנחות ללקוחות XX = מכירות XXX
2.     מלאי פתיחה XX,קניות XX, החזרות לספ' XX, הנחות מספ',מ.ס. = עלות
3.     הכנסות שכירות XX, רווח מביטול חוב אבוד XX = הכנסות אחרות XXX
4.     הוצ' פרסום X, הובלה ללקוחות X, עמלות לסוכנים X= הוצ' מכי' ושיווק
5.     הוצ' שכר X, הוצ' פחת X, הוצ' בגין חובות מסופקים X, חשמל= כלליות
6.     הוצ' בגין ירידת ערך X, וכו'.
7.     הכנסות ריבית X, הכנסות בגין הצמדה X, רווח מפדיון מוקדם X, הנחות מזומן שהתקבלו X וכו'.
8.     הוצ' ריבית X, הוצ' בגין הצמדה X, הפסד מפדיון מוקדם X, הנחות מזומן שנתנו X, וכו'


* בעבר הוצאות "חד פעמיות" (הכנסות\הוצאות אחרות) לא היו נכנסות לרווה התפעולי אלא נמצאות למטה.ביאורים:
1.     קופה XX, עו"ש XX = XXX מזומן נטו
2.     לקוחות XX, הלח"מ XX= XXX לקוחות נטו
3.     עלות XX, פחנ"צ XX= עלות מופחת XXX-----------------------תרגיל דוגמא (4 בחוברת תרגילים מכינה בחשבונאות אוניברסיטה עברית):

נמצא את העודפים ע"י חיבור כל המאזן (נכסים והתחייבויות) = 118,813 ז'
נדרש לתקן ע"י פקודות יומן לכל סעיף בשאלה:
1.     התאמת בנק:
2.     הלוואה שהתקבלה:
30.6   ח' הוצאות ריבית   20K*(1.07^0.5-1)=688
                   ח' הוצאות בגין הצמדה 668(3.2/3-1)= 46
     ז' עו"ש 734
                   ח' הלוואה לשלם 5K
                   ח' הוצאות הצמדה 5K(3.2/3-1)= 333
     ז' עו"ש 5,333
31.12 ח' הוצאות ריבית 15(1.07^0.5-1)=516
                   ח' הוצאות בגין הצמדה 516(4/3-1)=172
     ז' ריבית לשלם 688

הלוואה בספרים – 15K , לאחר הצמדה 4/3 היא תהיה 20K.

ח' הוצאות בגין הצמדה 5K
     ז' הלוואה לשלם 5K
ח' הלוואה לשלם   20/3=6,667
     ז' חלויות שוטפות של הלוואה לז"א

במאזן: הלוואה שהתקבלה 20*2/3= 13,334
     חלויות שוטפות 6,667
     הוצאות ריבית 516+688
     הוצאות בגין הצמדה 46+333+172+5000
     עו"ש 734+5,333

3.     רכוש קבוע
אפשר להבין כי המספר במאזן כלי רכב 10,480 מתאימים ל- 1.1.98 מכיוון שלא נרשמו הוצאות פחת. עלות הרכב X (לא נתון בשאלה).

800+(X-800)* (1+2+3/1+2+3+4+5)=10,480
X= 25K

לכן הפחנ"צ: 25-10,480=(14,520)

1.1.98 ח' כלי רכב – עלות 25K
     ז' כלי רכב פחנ"צ 14,520
     ז' כלי רכב נטו 10,480
31.12.98 ח' הוצאות פחת   (25K-800)(3/1+2+3+4+5)=4,840
     ז' כלי רכב פחנ"צ
        ח' קופה 25K
     ז' כלי רכב עלות 25K
        ח' כלי רכב פחנ"צ 14520+4840=19,360
     ז' רווח הון 19,360

במאזן: כלי רכב נטו נמחק, כלי רכב עלות נמחק, כלי רווח פחנ"צ נמחק, קופה 25K,
                      הוצא ות   פחת 4,840, רווח הון 19,360.
4.     31.12 ז' מלאי מאזן 11K     
     ח' מלאי רו"ה
     ח' מלאי מאזן 13K (בשל ירידת ערך)
        ז' מלאי רו"ה

במאזן: מלאי סגירה 13K

5.     ח' הוצאות מראש 10K*2/3 = 6,667
     ז' הוצאות ביטוח

במאזן: הוצאות מראש 6,667 (חלק לז"ק, חלק לז"א), הוצאות ביטוח 3,333

ח' מכירות 15K
     ז' מקדמות מלקוחות

במאזן: מכירות יקטנו ב-15K, מקדמות מלקוחות 15K (התחייבות).

דו"חות כספיים

דו"ח רו"ה:
מכירות נטו (1) 111,500
עלות המכר (2) (60,500)
רווח גולמי   51K (PN)
הכנסה אחרת – רווח הון 19,360
הוצאות מכירה ושיווק (3) (5,500)
הוצאות הנהלה וכלליות (4) (27,173)
רווח תפעולי 37,687 PN
הוצאות מימון (5) (7,180)
הכנסות מימון – הנחות מזומן 1,300
רווח לפני מס 31,807 PN
הוצאות מס (2K) (נתון)
רווח נקי 29,807


ביאורים:
1.     מכירות 115K, הנחות מסחריות שנתנו 3.5K = 111,500
2.     מ.פ. 11K, קניות 75K, החזרות לספקים 12.5K, מ.ס. 13K = 60,500
3.     הוצאות הובלה 2.5K, פרסום 3K = 5,500
4.     פחת 4,840, ביטוח 3,333 , משפטיות 12.5K, הפחתת פטנט 2.5K, כיבוד 4K=27,173
5.     הוצאות ריבית 1,629, הוצאות בגין הצמדה 5,551 = 7,180דו"ח על השינויים בהון העצמי:
     הון מניות     עודפים   & nbsp; סה"כ
1.1.98     10K   &nb sp; 111,813     121,813
רווח         &n bsp;29,807     29,807
31.12.98     10K   & nbsp; 141,620     151,620

דו"ח על המצב הכספי:
נכסים שוטפים:
קופה 25K
לקוחות נטו (6) 47K
שטל"ק 37.9K
הוצאות מראש 3,333 (ביטוח)
מלאי 13K
סה"כ נכסים שוטפים 126,233
נכסים לא שוטפים:
הוצאות מראש 3,334 (ביטוח)
פטנט נטו 42.5K
רכוש קבוע נטו (7) 70K
סה"כ נכסים לא שוטפים 115,834
סה"כ נכסים 242,067

התחייבויות שוטפות:
משיכת יתר 1,759
ספקים 53K
ריבית לשלם 688
מקדמות מלקוחות 15K
חלויות שוטפות של הלוואות לז"א 6,667
סה"כ התחייבויות שוטפות 77,114
התחייבויות לא שוטפות:
הלוואה לז"א 13,334
סה"כ התחייבויות 90,448
ההון העצמי כ- PN 151,620 (מכיוון שהנכסים הם 242,067)

ביאורים:
6.     לקוחות 50K, הלח"מ 3K = 47,000
7.     קרקע עלות מופחתת 70K.


נערך על ידי אריאל - 31/08/09 בשעה 14:50
חזרה לתחילת העמוד הראה אריאל כץ's פרופיל חפש הודעות אחרות של אריאל כץ
 
יהלי
משתמש מתחיל
משתמש מתחיל


הצטרף / הצטרפה: 29/09/09
מדינה: Israel
משתמש: מנותק/ת
הודעות: 1
נשלח בתאריך: 29/09/09 בשעה 12:43 | IP רשוּם ציטוט יהלי

איזה מזל שיש את הפורום הזה!
בזכות האתר עברתי את המבחן קבלה של המכינה בחשבונאות!
יש לי רק שאלונת קטנטונת, האם התואר הכלכלה עם חטיבה לחשבונאות יכול לעזור לי במידה וארצה לעבוד במשרד
חשבי שכר?

עריכת המנהל:
קישורים הוסרו. אין להשתמש בפורום זה למטרת קידום אתרים!

נערך על ידי אריאל - 14/10/09 בשעה 00:14
חזרה לתחילת העמוד הראה יהלי's פרופיל חפש הודעות אחרות של יהלי
 

אם ברצונך להגיב לנושא זה עליך קודם התחברות
אם אינך רשום/ה כבר עליך להרשם

  שליחת תגובהשליחת נושא חדש
גרסת הדפסה גרסת הדפסה

קפיצה לפורום
אינך יכול/ה לשלוח נושאים חדשים בפורום זה
אינך יכול/ה להגיב לנושאים בפורום זה
אינך יכול/ה למחוק את הודעותיך ותגוביך בפורום זה
אינך יכול/ה לערוך את הודעותיך ותגובותיך בפורום זה
אינך יכול/ה לצור סקרים בפורום זה
אינך יכול/ה להצביע בסקרים בפורום זה

רואה חשבון - החזר מס - פורום רואי חשבון - חוזרים מקצועיים - cpa in israel - יצירת קשר - עמוס כץ ושות משרד רואי חשבון בירושלים משנת 1986
פורום לימודי חשבונאות

Powered by Web Wiz Forums version 7.97÷÷»¯°ז
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

העמוד הזה נוצר וחושב תוך 0.0625 שניות.