הכרה בהוצאות

אי התרת הוצאות לטיפול בילדים

בחוזר זה מוסבר המצב הנוכחי בנוגע להכרה בהוצאות לטיפול בילדים.

הוצאות עסקיות בקשר לנסיעה לחו”ל

בחוזר זה מפורטים הכללים ומגבלות הסכומים בדבר תביעת הוצאות נסיעות לחו"ל.

מימון שכר לימוד לתואר אקדמי כטובת הנאה לעובד החייב במס

האם ניתן להכיר בהוצאות שכר לימוד של עובד והאם לימודים אקדמאים נחשבים טובת הנאה לעובד.

שווי השימוש ברכב וניכוי הוצאות רכב

בחוזר זה מפורט התיקון לתקנות מס הכנסה העוסק בדבר שווי השימוש ברכב וניכוי הוצאות רכב שנכנסו לתוקף ב1.1.2008