מענקים ותמריצי מדינה : עמוס כץ ושות' רואי חשבון.   | הנהלת חשבונות | יועץ מס | רואה חשבון | ירושלים | החזר מס |
מענקים ותמריצי מדינה

סטטוס תמיכות ותמריצי מדינה בהתאם לשינויים האחרונים בחוק עידוד השקעות הון

במסגרת החוזר נדונים תמריצי מדינה והטבות מס, ובתוך כך: מסלולי הטבות מס, מסלולי מענקים, מסלולי תמיכה נוספים, חוק האנג'לים.

מתן זיכוי ממס בתרומה של נכס הון

החוזר עוסק בתכנון מס אטרקטיבי הנוגע לביצוע תרומה באמצעות העברת נכס הוני (כגון מניות או נדלן) למוסד ציבורי (עמותה או חברה לתועלת הציבור).

מענק סיוע לפיתוח וחיזוק עסקים קטנים ובינוניים בירושלים

בחוזר מידע אודות מענקי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בירושלים, בעקבות החלטת הממשלה בנדון.

הרפורמה בחוק לעידוד השקעות הון

בחוזר התייחסות לנטרול זמני של ציוד יצרני מאושר, בתקופה שלפני ההפעלה.

חוזר מקצועי של מס הכנסה בעקבות תיקון מס'68 לחוק עידוד השקעות הון

החוזוזר מפרט בדבר תיקון מס'68 לחוק, ועמדת מס הכנסה בנושא זה.

מענקים הניתנים עבור העסקת עובדים

בחוזר זה פירוט מענקים הניתנים ע"י המדינה עבור העסקת עובדים.

עידוד בניית דירות השכרה למגורים

בחוזר סקירת עיקרי ההטבות, המגבלות והתנאים שבחוק עידוד בניית דירות להשכרה.

עידוד בניית דירות להשכרה למגורים – חוזר מאי 2007

חוזר מחודש מאי 2007 בדבר עידוד בניית דירות להשכרה למגורים

עידוד הגדלת היצע של דירות מגורים

בחוזר מפורטים עיקרי התיקון לחוק המקרקעין והמשמעויות הנובעות מהתיקון.

שורת הקלות לקבלנים בקבלת טפסי 50 מפקיד שומה

בחוזר פירוט על ההקלות הנ"ל בקבלת טופסי 50 מפקי"ש.