ניהול ספרים : עמוס כץ ושות' רואי חשבון.   | הנהלת חשבונות | יועץ מס | רואה חשבון | ירושלים | החזר מס |
ניהול ספרים

כללי ניהול תקין של עמותה

חוזר מפורט ומקיף מאוד אודות ניהול תקין של עמותה. תוך התייחסות לשלל היבטים שיש לתת עליהם את הדעת בניהול עמותה.

אישורים שנתיים מחברות הביטוח לגבי מוצרים פנסיוניים

החוזר מפרט את דפוס הפעולה הרצוי בעת קבלת האישורים השנתיים מחברות הביטוח לגבי מוצרים פנסיוניים.

דוחות מיוחדים לרשויות מע"מ

עיקרי השינויים בחוק מס ערך מוסף שיחולו מיום 1.1.2012 לגבי דוחות תקופתיים של עוסק מלכ"ר ומוסד כספי, ודוח מסכם לאיחוד עוסקים.

דיווח מצטבר לחברות החל משנת המס 2012

החוזר עוסק בהוראת ביצוע 8/2012 של מ"ה, על-פיה לא יתאפשר לחברות להגיש דוחות לצורכי מס על בסיס מזומן.

היערכות לתשלום למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי באמצעות הוראת קבע

או

הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ – טופס 150

בחוזר פירוט על עדכון שביצעה רשות המיסים בטופס 150, אותו נדרש למלא תושב ישראל שהינו בעל-שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ, או תושב ישראל שהינו בעל זכות בחברה תושבת חוץ שאינה נסחרת.

הקלה מהוראות ניהול ספרים

בחוזר זה מפורט כמה שנים עליך לשמור את מערכת הנהלת החשבונות שלך.

כרטיס אשראי

משרדנו נערך בימים אלו לשיפור השרות לקהל לקוחותינו, וזאת על-ידי מעבר לתשלום למוסדות (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי) באמצעות הוראת קבע. כמו-כן מפורט בחוזרים הרצ"ב על האפשרות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי/העברה בנקאית, וזאת במקום התשלום דרך פנקסי שיקים הנהוגה כיום.

מפקד המלאי – ספירת מלאי ליום 31.12.2016

החוזר מפרט על החובה לקיום מפקד המלאי (ספירת מלאי), וכן כולל דגשים והערות לביצועו. ראו גם טופס למילוי נתוני מלאי

מפקד המלאי לחברות

החוזר מפרט על החובה לקיום מפקד המלאי בידי חברות, וכן כולל דגשים והערות לביצועו. ראו גם טופס למילוי נתוני מלאי

שמירת תיעוד חוץ כמסמכים סרוקים ממוחשבים

בחוזר מפורטת האפשרות לשמור תיעוד חוץ באמצעות סריקה ממוחשבת ואחסון בארכיון דיגיטאלי, כחלק מהוראות שמירת מערכת החשבונות.