1. מבוא:

אחת ההחלטות הראשוניות בפתיחת עסק הינה כיצד לפתוח את התיק במע"מ? האם  כעוסק פטור או כעוסק מורשה? האם כעצמאי או כחברה.

 במדריך הנוכחי  נעסוק בהגדרה של "עוסק פטור", מתי כדאי וניתן להירשם כעוסק פטור ומתי חובה להירשם כ"עוסק מורשה" וכן כיצד על עוסק פטור להתנהל מול הרשויות.

2. מהו "עוסק פטור" ומי רשאי להירשם כעוסק פטור:

עוסק פטור הוא עוסק שאיננו חייב בתשלום מע"מ בשיעור ממחזור עסקאותיו (למעט עסקאות במקרקעין) ולכן איננו גובה מע"מ מלקוחותיו (כלומר – העוסק הפטור אינו נדרש להוסיף מע"מ למחיר העסקה).

מאידך, העוסק הפטור איננו זכאי להחזר מע"מ בגין תשומותיו – קרי לא יקבל חזרה מרשות המסים את המע"מ ששילם בגין המוצרים או השירותים שרכש לצורכי פעילותו העסקית.

שימו לב ! בתחילת שנות ה-2000 בוטלה הגדרת "עוסק זעיר" ו-"עוסק זעיר פטור", וכיום ההגדרות הרלוונטיות הינן הגדרת עוסק מורשה ועוסק פטור.

אם כן, מי רשאי להירשם כעוסק פטור?
– החל משנת 2014 תקרת המחזור השנתית לצורך רישום כעוסק פטור הינה 100,000 ש"ח. כלומר, רק עוסק שמחזור עסקאותיו השנתי נמוך מ-100,000 ש"ח רשאי להירשם כעוסק פטור.

– נוסף על כך, עוסקים בתחומים מסויימים אינן רשאים להירשם כ-עוסק פטור אף אם עומדים בתקרת מחזור העסקאות השנתית. התחומים הללו הינם: בעלי מקצוע חופשי (כגון אדריכל, טכנאי, יועצים מסוימים, שמאים), רופא, פסיכולוג, וטרינר, בעלי בתי ספר מסוימים, סוחר או מתווך מקרקעין, סוחר או מתווך כלי רכב ועוד.

כמו-כן חברה ואגודה שיתופית רשומה אינן רשאיות להירשם כעוסק פטור.

3. למי כדאי להירשם כ"עוסק פטור"

רישום כ"עוסק פטור" מתאים בדרך כלל למי שמתכוון לנהל עסק קטן , ולמי שעיקר עבודתו מול לקוחות פרטיים (להבדיל מעבודה מול עוסק מורשה) ולכן יכול להציע מחיר אטרקטיבי שאינו כולל מע"מ.

כמו כן, מדובר, בדרך כלל, בעסקים שאין להם השקעה משמעותית בתשתיות או בריהוט וציוד (מכיוון שאינם רשאים לקזז מע"מ בגין תשומותיהם).

לעומת זאת, מי שעיקר הכנסותיו נובעות ממכירה או מתן שירות לעוסקים מורשים עשוי להעדיף להירשם כעוסק מורשה, זאת מאחר וממילא בעלי העסקים מולם יפעל אינם סופגים את המע"מ (בניגוד לאדם פרטי), ומאידך העוסק יוכל לקזז את תשומותיו.

משרדנו ערוך וישמח לסייע לכם בבחינת שיקולים לבחינת אופן הרישום במע"מ, תוך מתן הסבר מקיף על כל אחד מהשיקולים השונים, ויישום של האמור לגבי המקרה הספציפי והייחודי שלכם.

4. דגשים נוספים הנוגעים לפעילות כעוסק פטור.

 • "עוסק פטור" הינו מעמד הרלוונטי לצורכי מע"מ בלבד. לעומת זאת פעילותו של העוסק הפטור מול שאר רשויות המס (כגון מס הכנסה, ביטוח לאומי) – אינה שונה באופן עקרוני מזו של עוסק מורשה רק מעצם הגדרה זו. (עם זאת, נציין כי יתכנו הבדלים בהתנהלות מול מס הכנסה [למשל מבחינת הוראות ניהול הספרים], ובהתנהלות כלפי ביטוח לאומי – הנובעות מגובה מחזור ההכנסות).
 • עוסק פטור נדרש להגיש דיווח אחת לשנה לרשויות מס ערך מוסף בטופס "הצהרת עוסק פטור", וזאת במקום דיווח חד-חודשי או דו-חודשי כפי שנדרש לבצע עוסק מורשה.
 • כאמור, עוסק פטור איננו זכאי להחזר מע"מ בגין תשומותיו, אולם, המע"מ ששילם בגין תשומותיו, יתווסף להוצאותיו לצורכי מס הכנסה (בשונה מעוסק מורשה). כלומר – אצל העוסק הפטור תשלום המע"מ מהווה הוצאה לצרכי מס הכנסה.
 • במידה ומחזור עסקאותיו של העוסק הפטור עלה על המחזור המכסימלי בחוק, עליו לשלם מע"מ עסקאות על המחזור שעלה על המחזור הפטור החל מהחודש בו עבר את המחזור המכסימלי השנתי. יצוין, כי החל מאותו חודש ניתן לדרוש החזר מע"מ תשומות ששולם בתקופת ההפרש. יודגש כי אין תיקון "רטרואקטיבי" מתחילת שנת המס – אלא רק מאותו חודש ואילך.

  5. חובות ניהול ספרים ודיווחים שוטפים לרשויות המס של העוסק הפטור

  הפנקסים שעל עוסק פטור לנהל:

 • ניהול פנקס חשבונית עסקה (יש לשים לב שלא מדובר בחשבוניות מס – אותן רק עוסק מורשה רשאי להפיק).
 • ניהול פנקס קבלות (מקור בצירוף שני עותקים) או לחילופין ספר פדיון יומי. הפרטים שיופיעו בקבלה הינם: מספר הקבלה, שם הנישום וכתובתו, מספר תעודת זהות, תאריך, שם המשלם ומענו, סכום התקבול, מהות התקבול, חתימת המקבל, פרטי התקבול (מזומן,שיק, זמן פירעון השיק (ז.פ ),שם הבנק).  המקור ימסר ללקוח, עותק אחד יתויק בתיק תיעוד חוץ (ראו להלן) ועותק שני ישאר בפנקס הכרוך.
 • ניהול ספר תקבולים ותשלומים בספר כרוך או באמצעות תוכנת הנהלת חשבונות המוכרת על ידי רשות המיסים.
 • ניהול תיק תיעוד חוץ. בתיק תיעוד חוץ יתויקו כל חשבוניות המס/קבלות מספקים בגין ההוצאות השונות וכן עותק מהקבלות.
 • ניהול פנקסים נוספים בהתאם לאופי הפעילות (לדוגמא – ישנם עוסקים פטורים הנדרשים לנהל פנקס הזמנות).

דיווחים ותשלומים שוטפים לרשויות:

 • תשלום מקדמות דו חודשיות למס הכנסה (בהתאם לדרישת מס הכנסה) שימו לב- מחזור העוסק הפטור הינו נמוך. לכן ברוב המקרים לאחר קיזוז ההוצאות לא יחויב במס וניתן לדרוש ממס הכנסה לא לשלם מקדמות.
 • תשלום מקדמה ע"ב חודשי למוסד לביטוח לאומי.
 • דיווחים ותשלומים שנתיים ורב-שנתיים לרשויות:
 • הגשת דוח שנתי למס הכנסה.
 • הגשת הצהרה שנתית לרשויות מס ערך מוסף על גובה מחזור העסקאות בשנה החולפת.
 • הגשת הצהרת הון בהתאם לדרישת מס הכנסה (אחת למספר שנים).

  6. פתיחת תיקים ברשויות לעוסק פטור

  פתיחת תיק עוסק פטור במע"מ:

 • המסמכים שיש להביא למשרדנו לצורך פתיחת תיק עוסק פטור במע"מ הינם:

  1. צילום תעודת זהות.
  2. צילום חוזה שכירות (במידה והינך עובד מהבית, יש לוודא כי הכתובת המופיעה בתעודת זהות מעודכנת וכן יש להכין הצהרה בכתב שהעסק מתנהל מהבית)
  3. שיק מבוטל של החשבון בנק שלך (לא חובה).
  4. תעודה על הכשרה מקצועית אם ישנה.

  עם סיום הרישום תקבל תעודת עוסק פטור. מספר עוסק פטור שתקבל, הינו מספר תעודת הזהות של העוסק.

  פתיחת תיק במס הכנסה:

יש לפתוח את התיק במס הכנסה מיד עם תחילת הפעילות העסקית ובמקביל לפתיחת תיק במע"מ. את התיק במס הכנסה יש לפתוח בפקיד שומה הקרוב לבית העסק. בפתיחת תיק במס הכנסה אין הבדל בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה.

לצורך פתיחת התיק במס הכנסה יש למלא במשרדנו טופס פתיחת תיק במס הכנסה, ולצרף לו צילום תעודת זהות. גם במס הכנסה מספר התיק הינו מספר תעודת הזהות של הנישום.

כעבור מספר ימים, מס הכנסה שולח מכתב המאשר את פתיחת התיק ומציין את שיטת הנהלת החשבונות אשר בה אתה מחויב וכן הענף העסקי שאליו אתה משויך.

לאחר פתיחת התיק יש לפנות למס הכנסה בבקשה לקבלת אישור על פטור מלא מניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים.

משרדנו מטפל, כמובן, בפתיחת התיק במס הכנסה, ובכל ההליכים הכרוכים בכך.

פתיחת תיק בביטוח לאומי

עם תחילת הפעילות העסקית יש לפתוח תיק כעצמאי גם במוסד לביטוח לאומי, ואין להתעלם מחובה זו.

יש לשים לב כי רק רק מבוטח העונה להגדרה של עובד עצמאי (ראו הגדרה להלן) ואשר פתח תיקים במוסד לביטוח לאומי זכאי לגמלאות מסוימות.

בכדי לענות על ההגדרה של עובד עצמאי מבחינת חוק ביטוח לאומי יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

א. מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.

ב. מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע במשק.

ג. מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע במשק.

לצורך פתיחת התיק בביטוח לאומי יש למלא טופס ייעודי, ולמסור אותו במשרדי המוסד לביטוח לאומי הקרובים למקום מגורי הנישום.

לאחר מספר שבועות, הנך צפוי לקבל פנקס מקדמות מביטוח לאומי אותו ניתן לשלם בהוראת קבע, באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או מידי חודש באמצעות שובר בבנק. זאת, כאשר הסכום שייקבע לתשלום נובע מהצהרת הנישום בטופס שהוגש לגבי הכנסותיו הצפויות.

התשלומים האמורים מהווים כאמור מקדמה בלבד, כאשר החישוב הסופי בעבור שנת המס יערך לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה.

במידה ותיקים במס הכנסה ובמע"מ יפתחו באמצעות משרדנו, אנו נשדר את טפסי פתיחת התיקים במע"מ ובמס הכנסה ישירות למשרדי רשות המיסים.

7. למידע נוסף: