תכנוני מס : עמוס כץ ושות' רואי חשבון.   | הנהלת חשבונות | יועץ מס | רואה חשבון | ירושלים | החזר מס |
תכנוני מס

קופות גמל להשקעה

החוזר מפרט בדבר מוצר החיסכון החדש שהושק על ידי משרד האוצר בשלהי שנת 2016. בין היתר מפורט משטר המס החדש במסלול זה, היתרונות וההמלצות בנוגע לקופות גמל להשקעה.

הערכות לקראת תום שנת המס 2016 ותחילת שנת המס 2017

בחוזר עצות וטיפים לתכנון מס והיערכות לקראת תום שנם המס 2016 ותחילת שנת המס 2017.

עדכונים במשטר החיסכון (פנסיית חובה, אבטלה, קרנות השתלמות) והביטוח הלאומי של עצמאים החל משנת 2017

במסגרת חוק ההסדרים נקבע כי יחולו שינויים משמעותיים מאוד במשטר החיסכון של עצמאים, הן לטווח ארוך – קביעת מנגנון פנסיית חובה לעצמאים לרבות חיסכון למצב אבטלה, והן לטווח בינוני – שינויים במשטר ההפקדות לקרנות השתלמות. כמו-כן נקבעו במקביל שינויים בשיעורי הביטוח הלאומי החלים על עצמאים. בחוזר פירוט נרחב בדבר שינויים אלו.

כדאיות חלוקת דיבידנד – הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.09.2017

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018 נקבעה הוראת שעה לתקופה קצובה המאפשרת חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי בשיעור מס מוטב וסופי של 25% בלבד (חלף שיעור מס של עד 33%).

מס ריבוי דירות – מיסוי דירה שלישית

בחוק ההסדרים לשנות התקציב 2017 ו-2018, נקבע כי יוטל מס חדש, בשם "מס ריבוי דירות" על מי שלו שתיים וחצי דירות או יותר החל משנת 2017. בחוזר פירוט נרחב אודות המס החדש וכן אודות הטבות מס שנקבעו במקביל אליו.

סיווג יתרות חובה ושימוש בנכסי החברה, מיסוי חברות ארנק, חלוקת דיבידנדים כפויה

חוזר חדש המפרט אודות עדכונים בחוק ההסדרים לשנים 2017-2018 העוסקים במסך ההתאגדות שבין חברה לבעלי המניות בה: סיווג יתרות חובה ושימוש בנכסי החברה, מיסוי חברות ארנק, חלוקת דיבידנדים כפויה ועוד.

רווח גולמי ובחינת סבירות ההכנסות

החוזר עוסק במידע ובמסקנות שניתן להפיק משיעור הרווח הגולמי, ובפרט בחינת סבירות ההכנסות. סבירות ההכנסות נבחנת בין היתר על ידי רשות המסים אשר מפרסמת תדריכים כלכליים בנדון.

הכנסות כפרילנסר – היבטי החיוב במס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי – שכר אמנים, שכר מרצים, שכר בוחנים ועוד

במסגרת החוזר נסקרים בהרחבה היבטי המיסוי של "שכר מרצים", "שכר אמנים" ו-"שכר בוחנים", המהווים מקרים פרטיים של הכנסה כ"פרילנסר". בתוך כך ישנה התייחסות להיבטי מס הכנסה ביטוח לאומי ומע"מ.

דגשים לגבי התנהלות מול המערכת הבנקאית

מטרת חוזר זה הינה מתן עצות וכלי עבודה להתנהלות מול המערכת הבנקאית על מנת לצרוך באופן מושכל אשראי ושירותים נוספים ללא סיכונים מיותרים.

כיצד לעבור תקופת מיתון בשלום

החוזר עוסק בניהול עסקים בתקופת מיתון, נוכח משבר הקורונה שפקד את העולם ואת ישראל בפרט בשנת 2020

מתן זיכוי ממס בתרומה של נכס הון

החוזר עוסק בתכנון מס אטרקטיבי הנוגע לביצוע תרומה באמצעות העברת נכס הוני (כגון מניות או נדלן) למוסד ציבורי (עמותה או חברה לתועלת הציבור).

מס מתנות – מיסוי מתנות בישראל

החוזר עוסק במיסוי מתנות בישראל בצורה מקיפה - מתנות לעובדים, מתנות ללקוחות וספקים, מתנות בתוך המשפחה, מקרקעין ועוד.

הטבות מס להורים עם ילדים קטנים

החל מה-1.1.12, נוספו הטבות בתשלום מס הכנסה הניתנות להורים עובדים שלהם ילדים קטנים במטרה להקל בהוצאות גידול הילדים. בחוזר פירוט בדבר הטבות המס להורים עם ילדים קטנים.

מימוש זכויות רפואיות

משרדנו מתמחה בפניה לוועדות הביטוח הלאומי ולמימוש זכויות רפואיות בביטוח הלאומי ובמס הכנסה.

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל בפטור ממס עד 31.03.15

לאחרונה פורסמה הוראת שעה המאפשרת לחוסכים בקופות גמל למשוך ללא תשלום מס, חשבונות קטנים ולא פעילים, עם יתרה צבורה בקופה מסוימת בסך של עד 7,000 ₪. משיכת כספים בהתאם להוראת שעה זו, תתאפשר עד ליום 31.3.2015.

נוהל גילוי מרצון והוראת שעה המאפשרת "מסלול אנונימי" ו"מסלול מקוצר"

בחוזר פירוט על נוהל גילוי מרצון - אשר במסגרתו מוענקת חסינות מאחריות פלילית. החוזר מפרט גם אודות הוראת השעה המאפשרת מסלול אנונימי ומסלול מקוצר

חבות במס על הכנסות משכר דירה למגורים

חוזר זה יעזור לך לבחור בחלופה האופטימלית בדיווח ובתשלום המס על הכנסותיך מהשכרת דירות למגורים.

הערכות לקראת תום שנת המס 2012

בחוזר עצות וטיפים לתכנון מס והיערכות לקראת תום שנם המס 2012 ותחילת שנת המס 2013.

הערכות לקראת תום שנת המס 2011

בחוזר עצות וטיפים לתכנון מס והיערכות לקראת תום שנם המס 2011 ותחילת שנת המס 2012.

"חברים בעלי שליטה"

בחוזר זה מפורטים העקרונות לקביעת חבר כ"חבר בעל שליטה" ולקביעת חברה כ"חברה בשליטתם של עד חמישה בני אדם".

"חוק האנג'לים" – התרת השקעה מזכה במניות חברת מטרה כהוצאה על-ידי היחיד

החוזר עוסק ב"חוק האנג'לים"אשר מתמרץ משקיעים (אנג'לים) להשקיע בחברות מטרה (עתירות מחקר ופיתוח), וזאת על ידי הכרה בהשקעתם במניות כהוצאה מוכרת לצורכי מס.

ההבדל בין "סוחר" לבין "משקיע" שווה הרבה כסף

המשמעויות וההשלכות של ההבחנה בין סוחר למשקיע בניירות ערך, והמבחנים לקביעת ההבחנה.

שיעורי המס בשוק ההון החל מיום 1.1.2012

בחוזר זה נמצאת טבלה המפרטת ומרכזת את שיעורי המס השונים שחלים החל מיום 1.1.2012 על ההשקעות בשוק ההון, הן של יחידים והן של חברות.

דיווח חצי שנתי על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים – 2013

בחוזר מפורטת חובת הדיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחיים ותשלום מקדמה בגינו ב-31/07/2013

הרחבת הזכאות לחישוב נפרד של בני-זוג משנת 2014 ואילך

בחוזר פירוט בדבר תיקון 199, החל מיום 1.1.14 המאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג שקיימת תלות במקורות ההכנסה שלהם, לרבות בני זוג העובדים בעסק משותף.

הדין עד ל-31/12/2013 – אי-התרת חישוב נפרד על הכנסות של בני זוג הבאות ממקורות התלויים זה בזה.

ביום 01.01.12 ניתן פסק-הדין בעניין שקורי, כהן, מלכיאלי שקבע כי אין להתיר חישוב נפרד על הכנסות של בני זוג ממקורות תלויים. ראו גם החוזר בדבר שינוי החוק החל משנת המס 2014

הדין עד ל-31/12/2013 – חישוב מס נפרד או מאוחד לבני זוג – הנחיות רשות המיסים

החוזר מפרט בדבר הנחיות רשות המיסים בעקבות פס"ד מלכיאלי, בנושא חישוב המס של בני זוג אשר קיימת תלות בין הכנסותיהם. ראו גם החוזר בדבר שינוי החוק החל משנת המס 2014.

הוראות מס הכנסה לחיילים בסדיר, משוחררים, חייילי מילואים, צבא קבע וכוחות הביטחון

בחוזר מפורטים עיקרי הוראות המס הרלוונטיות לחיילים בסדיר/משוחררים ולשאר כוכחות הביטחון, לרבות הטבות המס הייחודיות להם ואופן הגשת הבקשות השונות למס הכנסה.

היבטי מיסוי החלים על יחיד תושב ישראל המשקיע בנדל"ן בארה"ב

בחוזר מפורטים באריכות היבטי מיסוי החלים על יחיד המשקיע בנדל"ן בארצות הברית. חוזר עדכני - מרץ 2017.

המצוק הפיסקאלי – השלכות רפורמת המס בארה"ב

בחוזר מפורטות ההסכמות שהושגו בהסכם הפשרה הפוליטית שנחתם ב1.1.2013

חבות המס על כספי פיצויים שהתקבלו לנפגע תאונת דרכים

בחוזר מפורטים הבטים הנוגעים למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי בקשר לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

חברה משפחתית לאחר תיקון 197

בחוזר פירוט בדבר השינויים שחלו לגבי חברות משפחתיות החל מתיקון 197

חברה משפחתית – חברות משפחתיות

בחוזר מפורטים הכללים לכניסה ויציאה מהגדרת חברה משפחתית, הכללים החלים על חברה משפחתית, וכן שיקולים לרישום כחברה משפחתית. ראו גם את השינויים החקיקתיים שבחברות משפחתיות לאחר תיקון 197.

חובת ניכוי במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים בשנת המס 2012

בחוזר זה פרטים לגבי חובת הניכוי במקור.

נתונים לתיאום הוצאות עודפות לשנת המס 2012

החוזר כולל ריכוז נתונים לתאום הוצאות עודפות לצורך הכנת הדוח המתואם לצורכי מס לשנת 2012.

נתונים לתיאום הוצאות עודפות לשנת המס 2011

החוזר כולל ריכוז נתונים לתאום הוצאות עודפות לצורך הכנת הדוח המתואם לצורכי מס לשנת 2011.

הפרשות לקרן השתלמות 2015

החוזר מרכז את ההוראות הרלוונטיות לעניין הפרשה לקרן השתלמות בשנת 2015.

סכומי הפרשות מקסימאליים לקרנות השתלמות ופנסיה לעצמאים ולשכירים לשנת המס 2016

בחוזר מפורטים סכומי ההפרשות המקסימאליים לקרנות השתלמות וקרנות פנסיה לשנת המס 2016. הפרשות לקרנות אלו עשויה לחסוך לנישום סכומים מס ניכרים.

סכומי הפרשות מקסימאליים לקרנות השתלמות ופנסיה לעצמאים ולשכירים לשנת המס 2015

בחוזר מפורטים סכומי ההפרשות המקסימאליים לקרנות השתלמות וקרנות פנסיה לשנת המס 2015. הפרשות לקרנות אלו עשויה לחסוך לנישום סכומים מס ניכרים.

סכומי הפרשות מקסימאליים לקרנות השתלמות ופנסיה לעצמאים ולשכירים לשנת המס 2014

בחוזר מפורטים סכומי ההפרשות המקסימאליים לקרנות השתלמות וקרנות פנסיה לשנת המס 2014. הפרשות לקרנות אלו עשויה לחסוך לנישום סכומים מס ניכרים.

סכומי הפרשות מקסימאליים לקרנות השתלמות ופנסיה לעצמאים ולשכירים לשנת המס 2013

בחוזר מפורטים סכומי ההפרשות המקסימאליים לקרנות השתלמות וקרנות פנסיה לשנת המס 2013. הפרשות לקרנות אלו עשויה לחסוך לנישום סכומים מס ניכרים.

סכומי הפרשות מקסימאליים לקרנות השתלמות ופנסיה לעצמאים ולשכירים לשנת המס 2012

בחוזר מפורטים סכומי ההפרשות המקסימאליים לקרנות השתלמות וקרנות פנסיה לשנת המס 2012. הפרשות לקרנות אלו עשויה לחסוך לנישום סכומים מס ניכרים.

קוים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, לעניין תרומות

החוזר עוסק בקריטריונים ובקווים המנחים לצורך קבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודה.

סכומי התרומה המינימלית והמקסימלית לקבלת זיכוי מס בשנת 2012

בחוזר מפורט העדכון בסכום המקסימאלי והמינימאלי לקבלת זיכוי ממס בגין תרומה לשנת 2012.

פטור ממס בשל מלגות לסטודנטים וחוקרים

חוזר בדבר תיקון 175 לפקודת מס הכנסה שהוסיף פטור ממס לסטודנים וחוקרים.

נקודות זיכוי לבעלי תארים אקדמאיים ולימודי מקצוע

סטודנט לתואר ראשון, שני או שלישי - מס הכנסה נותן לך נקודות זיכוי אם למדת לתואר אקדמאי במוסד מוכר.

עיתוי קבלת נקודות זיכויי למסיימי תואר אקדמי בתחום בו נדרשת התמחות (עריכת דין, ראיית חשבון ועוד)

תיקון 189 לפקודת מס הכנסה מקל על אפשרות מימוש נקודות הזיכוי, באופן שניתן לדחות את המימוש לתקופות בהן ההכנסה צפויה לגדול.

זכאות לנקודות זיכוי בגין ילדים הסובלים מלקויי למידה, הפרעות קשב והיפראקטיביות

במידה וילדך סובל מהנ"ל בוא לקבל החזרים ממס הכנסה בגינו.

זיכוי ממס בעד הוצאות החזקת בן משפחה (ילד, בן זוג, הורה) במוסד מיוחד

בחוזר חוקי עבודה להעסקת עובדי משק בית שהינם עובדים זרים ועוזרות בית.

זכאות לנקודות זיכוי בגין ילד נטול יכולת – הוראת ביצוע מס הכנסה

החוזר הינו הוראת ביצוע מס הכנסה בדבר התנאים לזכאות לנקודות זיכוי בגין ילד נטול יכולת.

תקנות סיוע לתושבי שדרות וישובי הנגב המערבי

בחוזר מפורטת הוראת השעה (2012) בדבר סיוע לשדרות ויישובי הנגב המערבי.

שינויי חקיקה בנוגע להטבות המס בפרישה -מיסויי בפרישה

בחוזר מפורטים עיקרי תיקון 190 לפקודה, שהביאו לשינויים משמעותיים במיסוי בפרישה: מיסוי קצבאות, משיכות מקופות גמל וכדומה.

תיכנוני המס החייבים בדיווח

בחוזר זה מפורטים תכנוני המס החייבים בדיווח למס הכנסה, למיסוי מקרקעין ומע"מ.

תיקון הגדרת "עסק קטן" לעניין תעריף בחשבון הבנק

בחוזר הסבר בדבר שינוי הגדרת "עסק קטן" באופן שמשפיע על תעריפי העמלות של לקוחות הבנקים, וכן הסבר על הצעדים שיש לנקוט כדי לזכות בתעריף ה"מועדף".

תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ו-2006 – תקנות מחירי העברה בישראל

בעסקאות בינלאומיות כאשר מתקיימים בין הצדדים לעסקה יחסים מיוחדים, יש לדווח על העסקה בהתאם לתנאי השוק.

עיקרי שינויי החקיקה – חוק ההסדרים שנחקק ב-30/07/2013

בחוזר מפורטים באריכות השינויים בשיעורי המס, בחוק מע"מ, במיסוי מקרקעין, ונושאים נוספים אשר עודכנו או השתנו בחקיקה זו.

החלטות ועמדות משפטיות אשר ניתנו ע"י היועץ המשפטי לרשות המסים

בחוזר זה מפורטות החלטות של רשות המיסים, בין היתר לגבי הגדרת "תושב ישראל", "פטור לנכה" ו"רכישת דירה לנכה".

"תיקון 185 לפקודת מס הכנסה"

בחוזר מפורטים עיקרי תיקון 185 לפקודת מס הכנסה.

תזכיר החוק לאור המלצות ועדת טרכטנברג בתחום המס – שיקולים בהתארגנות לקראת סוף שנת המס

בחוזר מפורטים עיקרי תזכיר החוק בעקבות המלצת ועדת טרכטנברג, וכן שיקולים להיערכות בעקבות התזכיר הנ"ל.

אי תכולת כללי הIFRS לצורכי מס בשנות המס 2010-2011

בחוזר זה פרטים לגבי תחולת הצורך בדיווח לפי כללי הIFRS לצרכי מס.