Новости и обновления - аудитор - Амос Кац и партнёры - налогообложение, аудит, бухгалтерский учёт, налоговое планирование

Новости и обновления

חדשות ועדכונים
Циркуляры
15/12/2016
Руководства
Перечень руководств, опубликованных на нашем сайте
01/12/2016
Специализация
Мы специализируемся на широком спектре профессиональных услуг
30/09/2016
Сайт теперь и на русском языке
Сайт "Амос Кац и партнёры" теперь и на русском языке
31/05/2016
Приглашаем Вас ознакомиться с руководствами в сфере предпринимательской деятельности
Приглашаем Вас ознакомиться с руководствами в сфере предпринимательской деятельности
30/05/2016
Приглашаем Вас ознакомиться с циркулярами и профессиональными статьями, опубликованными на нашем сайте
Приглашаем Вас ознакомиться с циркулярами и профессиональными статьями, опубликованными на нашем сайте
30/05/2016
Свяжитесь с нами, чтобы назначить бесплатную консультацию
Свяжитесь с нами, чтобы назначить бесплатную консультацию
30/05/2016
האתר תורגם לשפה הרוסית
תרגמנו את מרבית האתר לרוסית. בין היתר תורגמו מדריכים, עמודי ההתמחויות, מידע על הפירמה ועוד.
29/05/2016
מענק לעסקים קטנים ובינוניים בירושלים
חוזר המפרט בדבר מענק לחיזוק וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בירושלים, בעקבות החלטת הממשלה בנדון. משרדנו ערוך לסייע לבעלי עסקים קטנים ובינוניים לקבל את המענק
14/01/2016
הפרשה לקרן השתלמות בשנת המס 2015
חוזר חדש המפרט בדבר שיעורי ההפרשות לקרן השתלמות, תקרת ההפרשה, צבירת ותק וכן בדבר הטבת המס בגין הפרשה לקרן השתלמות בשנת המס 2015
27/12/2015
הפרשות לפנסיה (קצבה) וקרנות השתלמות 2015
החוזר כולל את ריכוז סכומי הפרשות מכסימליים לשנת המס 2015 לקרנות השלתמות ולקצבה (פנסיה).
26/11/2015
הטבות מס להורים לילדים קטנים
בחוזר פירוט בדבר הטבות המס המוענקות להורים לילדים קטנים, בדמות נקודות זיכוי ממס.
09/11/2015
מדריכים מקצועיים חדשים
מדריכים מקצועיים חדשים: מדריך לעוסק פטור, ומדריך השוואה בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה
09/11/2015
חובות הדיווח של אזרחים אמריקאיים הגרים בישראל לרשויות המס בארה"ב
בחוזר ריכוז מידע רלוונטי לאזרחים אמריקניים המתגוררים בישראל ביחס לחובות המס והדיווח כלפי רשויות המס בארה"ב.
08/11/2015
זיכוי ממס בגין החזקת בן משפחה במוסד מיוחד
החוזר עוסק בהרחבה בהטבות המס המוענקות בגין החזקת בן משפחה (ילד, בן זוג או הורה) במוסד מיוחד.
29/09/2015
זכויות עובדים בחגים
החוזר עוסק בזכויותיהם של העובדים בחגים, לרבות לגבי - תשלום על ימי חג, העסקת עובדים בחג, שעות העבודה בערבי חג, שעות העבודה בימי חול המועד, חופשה במהלך החגים, ניכוי ימי חופשה בערב חג ובחול המועד, מתן שי לחג, מיסוי שי לחג ועוד.
08/09/2015
טופס 5329 - הצהרה על מקורות ההכנסה
למשרדנו ניסיון של כ-30 שנים בהנחיית לקוחותינו להתנהלות חכמה נכונה וחוקית אל מול רשות המסים. העמוד בקישור עוסק במילוי טופס 5329 בדבר פרטים אישיים והצהרה על מקורות ההכנסה, שנשלח לאחרונה לעשרות אלפי ישראלים.
18/06/2015
הקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים
בחוזר מידע מפורט על הטבות המס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק, וכן לתושב חוזר (רגיל). מידע מקיף ומפורט על הטבות המס וניצולן, וכן מידע בדבר העדכונים החל משנת המס 2014.
18/06/2015
בחירות לכנסת ה-20
בחוזר מוסבר אודות שינוי החקיקה שקבע תקופות התיישנות לגבי חובות לביטוח הלאומי.
04/01/2015
נקודות זיכוי לעובדים זרים החל מ 2015
הסבר על השינוי בנקודות הזיכוי של עובדים זרים החל משנת 2015
25/12/2014
מדריך – הקמת חברה
המדריך יסייע בידכם בתהליך הקמת חברה בע"מ - יבהיר את השיקולים והשלבים השונים בתהליך.
19/12/2014
מדריך – עצמאי או חברה בע"מ
המדריך יסייע בידכם לבחור כיצד מוטב לפעול - האם כיחיד עצמאי או כחברה בע"מ
18/12/2014
משיכת סכומים מקופות גמל בפטור ממס
לאחרונה פורסמה הוראת שעה המאפשרת משיכת סכומים קטנים מקופות גמל בפטור ממס, כמפורט בחוזר, עד לתאריך 31.03.15
14/12/2014
סכומי הפרשות מאקסימאליים 2014
בחוזר ריכוז סכומי ההפרשות המקסימאליים לפנסיה ולקרנות השלתמות לעצמאים ולשכירים לשנת המס 2014. מומלץ מאוד לנצל את הטבת המס שעשויה להגיע לעשרות אלפי ש"ח.
11/12/2014
הליך גילוי מרצון
משרדנו מתמחה בהליכי גילוי מרצון - כנסו לעמוד העוסק בנושא כדי לקרוא על הליך גילוי מרצון החדש, לרבות הוראת השעה שפורסמה בספטמבר 2014
04/12/2014
אתר אינטרנט חדש לעמוס כץ ושות
אחרי שהאתר הישן שימש אותנו ואתכם במשך 7 וחצי שנים, התחדשנו באתר חדש! מקווים שישמש אתכם הגולשים לפחות כפי שהאתר הישן היה לכם לעזר.
26/10/2014
מיסוי מתנות - מתנה חייבת במס - מס על מתנה
החוזר עוסק במיסוי מתנות בישראל - כיצד ממוסות בישראל, לרבות מתנות לחגים, מתנות לאירוע אישי, מתנות לעניין חוק מע"מ ולעניין חוק מיסוי מקרקעין ועוד.
02/04/2014
עסק משפחתי - עסקים משפחתיים - חלק ג'
החוזר עוסק במאפיינים המיוחדים והשונים של הדורות בעסק המשפחתי. הדור הראשון, הדור השני והדור השלישי.
25/03/2014
עסק משפחתי - עסקים משפחתיים - חלק ב'
החוזר מהווה את חלק ב' מתוך סדרה של חוזרים שיעסקו בתחום של עסקים משפחתיים. חלק ב' עוסק באופן מפורט בכלים שמשמשים עסקים מספחתיים מוצלחים, כאלו שהצליחו להתגבר על הקשיים האופיניים לעסק המשפחתי.
10/03/2014
עסק משפחתי - עסקים משפחתיים
החוזר מהווה את חלק א' מתוך סדרה של חוזרים שיעסקו בתחום של עסקים משפחתיים. חלק א' עוסק באופן מפורט בהעברה בין-דורית של העסק המשפחתי. העברת העסק לילדים, לנכדים וכו'.
05/03/2014
חוק האנג'לים
חוזר מקיף ומפורט בדבר החוק שזכה לכינוי "חוק האנג'לים" העוסק בהתרת ההשקעה במניות חברה מזכה, ולמעשה מתמרץ משקיעים להשקיע בחברות אשר עומדות בקריטריונים המפורטים בחוק.
18/02/2014
שינויי חקיקה במיסוי מקרקעין 2013-2014
בחוזר פירוט בדבר שינויי החקיקה הרלוונטיים למקרקעין, בחוק ההסדרים לשנים 2013-2014.
09/02/2014
תשלום מס בגין הכנסות משכר דירה למגורים בשנת המס 2013
בחוזר פירוט בדבר המסלולים השונים לתשלום מס בגין שכר דירה למגורים, מסלול רגיל, מסלול מופחת 10%, ומסלול פטור, תוך התאמת הסכומים והעדכונים השונים לשנים 2013 ו-2014.
23/01/2014
חישוב מס נפרד לבני זוג
החוזר מפרט בדבר תיקון 199 לפקודת מס הכנסה המאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג שקיימת תלות במקורות ההכנסה שלהם, באופן העשוי לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בשנה לתא המשפחתי.
19/01/2014
עליית שיעורי ההפרשות לפנסיה ל-17.5% החל מ-01/01/2014
כאמור בצו ההרחבה לביטוח פנסיית חובה, שיעורי ההפרשה לפנסיה עולים החל מה1.1.2014 לכדי 17.5%.
12/01/2014
חובת רישום מספר עוסק מורשה של הלקוח על-גבי חשבונית מס
בחוזר פירוט בדבר חובת הרישום של מספר עוסק מורשה של הלקוח על חשבונית המס, החלה החל משנת המס 2014, תוך ציון המקרים בהם חלה החובה.
09/01/2014
הפרשות לפנסיה ולהשתלמות
ריכוז סכומי הפרשות מקסימאליים לקרנות השתלמות ולקצבה (פנסיה) לשנת המס 2013. בחוזר מרוכזים תקרת הסכומים המזכים בהטבות מס.
06/10/2013
זכויות עובדים בחג
בחוזר מפורט באריכות אודות זכויותיהם השונות של העובדים בחגים. בין היתר ישנה התייחסות בחוזר לימי החג בתשלום, לשעות העבודה, למתן תלושי שי לחג ועוד.
17/09/2013
העסקת עובדים זרים
החוזר מפרט על זכויותיהם של העובדים הזרים, והחובות החלות על מעסיקים של עובד זר בישראל.
03/02/2013
יום הבחירות לכנסת ה-19
החוזר מפרט בדבר יום השבתון החל ביום הבחירות לכנסת ה-19, אשר יערכו ביום שלישי ה-22/01/13
17/01/2013
מיסוי בשנת שבתון / השתלמות
בחוזר מפורטות סוגיות המיסוי העיקריות הרלוונטיות בעת יציאת סגל אקדמאי לשנת שבתון או השתלמות.
16/01/2013
היעדרות בגלל שלג מזכה בשכר ?
האם היעדרות ממקום העבודה בגלל מזג האוויר בכלל או בגלל סופת שלג בפרט מזכה את העובד בשכר.
15/01/2013
2012 הערכות לתום שנת המס
החוזרים עוסקים בין היתר: בהפרשות מקסימאליות לקצבה וקרן השתלמות, טופס 150, שינוי בהטבות החקיקה בעת פרישה ועוד.
18/10/2012
העלאת שיעור המע"מ ל -17%
שיעור המע"מ במשק יועלה החל מ1.09.12 מ16% ל-17%. בחוזר מפורט על תחולת השינוי
15/08/2012
חברה משפחתית
חוזר חדש על השיקולים לרישום כחברה משפחתית, כללי המס החלים על חברה משפחתית, התנאים לרישום חברות משפחתיות ועוד.
16/07/2012
מיסוי הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
בחוזר מפורטים עיקרי הכללים בנוגע למיסוי פיצוי שניתן לנפגעי תאונות דרכים, לרבות פירוט ההתייחסות במס הכנסה, במע"מ ובביטוח לאומי לסוגיה.
16/07/2012
הודעה לעובד על תנאי העבודה
מתי וכיצד יש להודיע לעובד על תנאי העבודה? בחוזר מפורטות הוראות החוק (חוק הודעה לעובד על תנאי העסקה).
06/05/2012
7 חוזרים חדשים פורסמו בדף החוזרים המקצועיים
הנכם מוזמנים לעיין בחוזרים השונים המפורסמים באתר המשרד.
03/05/2012
החזרי מס לשכירים
עודכן החוזר בדבר החזרי מס לשכירים לשנות המס 2006-2011, וכן פורסם פוסט בפורום בנושא זה.
19/04/2012
שינויים במערך הניכויים, ודיווח מקוון למעמ
פרסמנו 2 חוזרים חדשים: שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012, ודיווח מקוון למע"מ לשנת המס 2012.
18/01/2012
הערכות לתום שנת המס 2011
פרסמנו את החוזר השנתי בדבר הערכות לקראת תום שנת המס 2011 ותחילת שנת המס 2012. בכל שנה יוצא חוזר חדש ועדכני, וגם השנה הקפדנו להוציא את החוזר שעשוי להוות עזר רב ללקוחותינו.
28/12/2011
קורות חיים של רו"ח במשרדנו
הוספנו קורות חיים של רואי החשבון הבכירים במשרדנו, בקרוב יתווספו קורות חיים נוספים של רואי חשבון במשרד.
07/12/2011
תזכיר חוק לאור ועדת טרכטנברג בתחום המיסוי
בחוזר מידע על המלצות הוועדה בתחום המיסוי, וכן המלצות ושיקולים שיש לקחת בחשבון.
16/11/2011
בג"ץ הוצאות אש"ל
בג"ץ הורה לשר האוצר לממש סמכותו ולקבוע את הסכומים המירביים לצורך ניכוי הוצאות אש"ל מההכנסה החייבת, ולהתירן בניכוי מן ההכנסה החייבת במס.
04/09/2011
הקלות במס לתושבים חוזרים
בחוזר פירוט בדבר ההקלות במס להן זכאים תושבים חוזרים, וההרחבה שבתיקון 168 לפקודה לגבי הקלות אלו.
30/08/2011
זכויות עובדים - דיני עבודה
החוזר מפרט את זכויותיהם של העובדים בסקטור הפרטי, ומהווה כלי עזר חשוב מאוד למעסיק.
05/07/2011
מיסוי חיילים, משוחררים וכוחות הביטחון
חוזר חדש בדבר הטבות והקלות לחיילים, חיילים משוחררים, אנשי צבא הקבע, ושאר כוחות הביטחון כגון שוטרים וכדומה.
01/05/2011
חוזר: קיזוז הפסדים מני'ע
חוזר בדבר קיזוז הפסדים מניירות ערך לשנת המס 2009.
24/10/2010
שינוי הדיווח למע'מ
חזור חדש בדבר השינויים בשיטת הדיווח למע'מ.
20/10/2010
פורסמו חוזרים חדשים !
פרסמנו 7 חוזרים מקצועיים חדשים.
19/08/2010
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970